Späť Verzia pre tlač

MF SR vyhlási VO na audit konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu a konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správ

06. 03. 2017

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na audit konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu a konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy. Tieto konsolidované účtovné závierky musia byť overené audítorom, pričom povinnosť vyplýva priamo zo zákona o účtovníctve. Uvedený predpis stanovuje aj povinnosť overenia súladu výročných správ s predmetnými účtovnými závierkami.

Predmetom auditu budú konsolidované účtovné závierky vybraných účtovných jednotiek verejnej správy (kapitol štátneho rozpočtu) zostavených za rok  2016, 2017, 2018,  overenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavenej za rok 2016, 2017, 2018 a overenie súladu konsolidovaných výročných správ kapitol štátneho rozpočtu vyhotovených za rok 2016, 2017, 2018 s konsolidovanými účtovými závierkami kapitol štátneho rozpočtu zostavenými za rok 2016, 2017, 2018.

Z poznatkov a skúseností pri overovaní predmetných závierok za predchádzajúce roky (2010 až 2015) vyplýva, že najefektívnejším spôsobom bude zabezpečiť splnenie všetkých povinností súvisiacich s overením konsolidovaných účtovných závierok aj výročných správ na všetkých úrovniach konsolidácie rovnakým audítorom, audítorskou spoločnosťou alebo konzorciom audítorských spoločností.

Takto komplexne formulovaný predmet zákazky prinesie aj úsporu verejných financií, keďže nebude nevyhnutné vykonať dodatočné audítorské postupy.
Verejné obstarávanie zahŕňa tri účtovné obdobia, teda roky 2016, 2017 a 2018 preto, aby audítor mohol hlbšie poznať auditovaný subjekt, čo sa prejaví aj na kvalite vykonaného auditu, kvalite záverečnej správy z auditu, ako aj v kompetentnosti navrhovaných opatrení.

Pri verejnom obstarávaní sa predpokladá využitie elektronickej aukcie, čo je jedna z najtransparentnejších foriem obstarávania. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorá bude účinná od jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv do 31. decembra 2019. Hodnota zákazky za uvedené trojročné obdobie je predpokladaná vo výške 4 mil. eur bez DPH.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR