Späť Verzia pre tlač

Oznámenie o začatí konzultácie

16. 04. 2018

Dňa 16.04.2018 Ministerstvo financií SR začína konzultácie s podnikateľskými subjektmi k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Termín na zaslanie stanovísk je od 16. 04. 2018 do 18. 04. 2018 elektronickou formou. Prerokovanie zaslaných pripomienok sa uskutoční dňa 20. 04. 2018 na Ministerstve financií SR.

Bližšie informácie o konzultáciách na webe Ministerstva hospodárstva SR a na adrese petronela.mastihubova@mfsr.sk; lenka.hajsterova@mfsr.sk

Tlačový odbor
Ministerstvo financií