Späť Verzia pre tlač

Vyhlásenie VO na zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF)

24. 07. 2018

Ministerstvo financií SR spoločne s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou plánujú vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF). Systém ISUF je softwarový systém pre finančné a účtovné riadenie Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, finančného a účtovného riadenia prostriedkov EAGGF, finančného a účtovného riadenia prostriedkov EFF, finančného mechanizmu EHP a Nórskeho kráľovstva, Schengenského prechodného fondu, Prechodného fondu, Fondu Solidarity, finančnej obálky, vlastných zdrojov, predvstupových fondov a vnútornej politiky, finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), platieb/dotácií vyplácaných na základe vnútroštátnych predpisov financovaných zo štátneho rozpočtu. Cieľom predmetného obstarávania je zabezpečiť plynulý chod aplikácie pre obe organizácie a umožniť rozvoj systému v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi z legislatívnych a metodických zmien právnych aktov a metodických postupov SR, EÚ a Výboru pre finančný mechanizmus EHP/MZV Nórskeho kráľovstva.

Predpokladaná hodnota zákazky je 3 661 316,40  eur bez DPH na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe hodnoty služieb, pričom vychádza z predchádzajúcich skúseností s implementáciu a rozvojom systému ISUF, priemernej hodinovej sadzby za poskytovanie rozvoja systému ISUF a z priemernej sadzby za poskytovanie obdobných služieb aplikačnej podpory pre systémy založené na platforme SAP. S úspešným uchádzačom, ktorý predloží v ponuke najnižšiu cenu, bude uzatvorená rámcová dohoda na obdobie 48 mesiacov.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR