Späť Verzia pre tlač

Prechod na euro uľahčia verejnej správe príručky

04. 07. 2007

Na pôde Ministerstva financií (MF) SR sa 04.07.2007 uskutočnilo zasadnutie Pracovného výboru pre zavedenie eura vo verejnej správe  pod vedením štátneho tajomníka Františka Palka. Výbor sa zaoberal prípravou informačných systémov orgánov ústrednej štátnej správy a samosprávy na zavedenie eura v roku 2009 a riešením jednotlivých úkonov daňovej a colnej správy vyplývajúcich z hmotnoprávnych daňových zákonov.

Dalšou kľúčovou témou bola oblasť zaokrúhľovania v špecifických oblastiach daňovej a colnej správy, v oblasti ochrany spotrebiteľov a v oblasti miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasti cestovných náhrad a oblasti jednotlivých dávok.

S cieľom čo najviac uľahčiť proces konverzie informačných systémov operujúcich s peňažnými sumami sa MF SR rozhodlo pripraviť vysvetľujúcu príručku pre orgány ústrednej štátnej správy a samosprávy, ktorá upozorní na aké aspekty je potrebné prihliadať pri konverzii informačných systémov a ako pri nej postupovať.

MF SR tiež pripravuje metodiku pre oblasti daňovej a colnej správy pri vyčíslení dane alebo rozdielu dane v protokole z daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly, vyrubení dane a rozdielu dane, uložení pokút a vyrubení sankčného úroku, povolení odkladu platenia dane a povolení splátok dane, vymáhaní daňových nedoplatkov, vrátení a použití daňových nedoplatkov a iných špecifických oblastí pred dňom zavedenia eura a po ňom. Hotová a zverejnená na internetovej stránke MF SR by mala byť v auguste 2007.

V oblasti zaokrúhľovania sa na úzkej spolupráci dohodli rezorty financií, práce, sociálnych vecí a rodiny a hospodárstva. Spoločne pripravia ďalšiu metodickú príručku, ktorá komplexne zastreší problematiku zaokrúhľovania.