Späť Verzia pre tlač

Registračné pokladnice - prechod na euro v SR

24. 10. 2007

Základné princípy, z ktorých je potrebné vychádzať pri príprave (úprave) registračných pokladníc:

V záujme ochrany ekonomických záujmov občanov a spotrebiteľov sa mesiac po dni určenia  konverzného kurzu na prepočet slovenskej koruny na euro Radou Európskej únie ustanovuje povinné duálne zobrazovanie cien. Duálne zobrazovanie cien znamená zobrazovanie a uvádzanie cien zároveň v slovenských korunách a aj v eurách. Obdobie duálneho zobrazovania sa končí jeden rok po dni zavedenia eura; mimo ustanoveného obdobia možno vykonávať duálne zobrazovanie dobrovoľne, najskôr však odo dňa určenia konverzného kurzu.

V trvaní šestnástich kalendárnych dní po zavedení eura vrátane dňa zavedenia eura bude prebiehať duálny hotovostný peňažný obeh,  počas ktorého sa bude môcť platiť aj slovenskými korunami, pričom vydávanie preplatku v hotovosti sa uskutoční už len v eurách s výnimkou, ak príjemca preplatku súhlasí s vydaním preplatku inak. Po skončení duálneho hotovostného peňažného obehu bude zákonným platidlom v Slovenskej republike už len euro.

Vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov upravuje náležitosti dokladu vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej len „pokladnica“) a  spôsob evidencie tržieb prostredníctvom denného a mesačného výkazu obratov.

Podľa citovanej vyhlášky doklad vyhotovený pokladnicou okrem iných údajov obsahuje cenu tovaru alebo služby a celkovú cenu. Počas obdobia povinného duálneho zobrazovania cien na dokladoch vyhotovených pokladnicou musí byť duálne zobrazená len celková cena. Duálne zobrazovanie jednotlivých cien tovarov a služieb sa ponecháva na báze dobrovoľnosti.

Pokiaľ ide o zaokrúhľovanie cien, ceny vyjadrené v slovenských korunách sa budú pre spotrebiteľa zaokrúhľovať tak ako doteraz, teda zaokrúhľovať sa bude celková suma platenej ceny, a to tak, že celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je nižší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhli nadol a celkový zvyšok platby, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince sa zaokrúhli nahor.

V prípade vyjadrenia celkovej ceny v eurách, tá sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na dve desatinné miesta na najbližší euro cent tak, že celkový vypočítaný zvyšok konečnej ceny, ktorý je nižší ako polovica jedného euro centa, sa zaokrúhľuje nadol a  celkový vypočítaný zvyšok konečnej ceny, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného euro centa, sa zaokrúhľuje nahor na najbližší euro cent. Rozdiel vyplývajúci zo zaokrúhlenia sa v pokladnici evidovať nebude, ak sa tak daňový subjekt rozhodne.

Denné a mesačné výkazy obratov sa z dôvodu prechodu na euro meniť nebudú. Do dňa zavedenia eura  sa budú tieto výkazy viesť v slovenských korunách  a odo dňa zavedenia eura vrátane dňa zavedenia eura sa budú výkazy viesť v eurách. Takýto postup bude platiť aj pre vyhotovenie pásky dennej a mesačnej uzávierky vytlačenej pokladnicou.

Pri náhradnej evidencii tržieb, keď daňový subjekt vystavuje paragón a pásku dennej uzávierky vyhotovuje ručne, uplatní rovnaký postup ako pri vyhotovení dokladu a pásky dennej uzávierky pokladnicou.

Nadväzne na vyššie uvedené skutočnosti (prepočet cien zo slovenských korún na eurá a duálne zobrazovanie cien) odporúčame daňovým subjektom, aby si v dostatočnom časovom predstihu zabezpečili softvérové úpravy pokladníc, resp. zabezpečili nové pokladnice.

O ďalších krokoch v uvedenej oblasti bude verejnosť priebežne informovaná na internetových stránkach príslušných rezortov.

Ďalšie informácie o zavedení eura na Slovensku