Späť Verzia pre tlač

Štrukturálne fondy a Kohézny fond k 30.11.2007

06. 12. 2007

a) Čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov k 30.11.2007
K 30.11.2007 čerpá Slovenská republika zo záväzkov I. programového obdobia 2004 až 2006 za všetky programové dokumenty prostriedky vo výške 696,5 mil. EUR z celkového záväzku 1,2 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni  59,22 %.

b) Stav čerpania prostriedkov Kohézneho fondu k 30.11.2007
Stav čerpania ISPA/KF
K 30.11.2007 bolo z celkovej alokácie pre podpísané projekty ISPA/KF prijaté na účty platobného orgánu
9 760,4 mil. Sk,  čo  predstavuje  71,05 %  celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov ES (13 737,9 mil. Sk). Zhotoviteľom bolo vyplatených 10 372,4 mil. Sk prostriedkov ES (suma obsahuje aj predplatenie záverečných 20% prostriedkov ES zo ŠR), čo predstavuje reálne čerpanie na úrovni 75,50 % celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov ES. Podľa podpísaných finančných memoránd a ich schválených dodatkov bude čerpanie pre projekty ISPA/KF prebiehať do konca roku 2010.

Stav čerpania Kohézneho fondu
K 30.11.2007 boli z celkovej alokácie pre projekty KF prijaté prostriedky v objeme 3 945,3 mil. Sk, čo predstavuje 24,90 % z celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov ES (15 847,1 mil. Sk).
Pre dopravné projekty bolo prijatých 2 489,5 mil. Sk, čo predstavuje 30,64 % z celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov ES pre dopravné projekty (8 125 mil. Sk).
Pre projekty životného prostredia bolo prijatých 1 455,8 mil. Sk, čo predstavuje 18,85 % z celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov ES pre projekty životného prostredia (7 722,1 mil. Sk).
Platobným jednotkám bolo vyplatených 2 563,9 mil. Sk prostriedkov ES, čo predstavuje reálne čerpanie na úrovni 16,18 % celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov ES.
Z tejto sumy bolo vyplatených 2 298 mil. Sk  pre dopravné projekty a 265,9 mil. Sk pre projekty životného prostredia.
Na základe rozhodnutí EK bude čerpanie pre projekty KF prebiehať do konca roku 2010.

Celá správa: MFSR_fondy_strukturalne_kohezny(cerpanie_30112007)2.rtf
Doplňujúca tabuľka (v EUR): MFSR_fondy_strukturalne(2004_2006)cerpanie_30112007.xls