Späť Verzia pre tlač

Miestne dane - aktuálne informácie

18. 01. 2008

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zaviedol fakultatívne miestne dane, ktoré môže ukladať obec a to:
- daň z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- daň za ubytovanie,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje,
- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
- daň za jadrové zariadenie
- daň z motorových vozidiel, ktorú môže zaviesť vyšší územný celok.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je obligatórny, obec ho musí zaviesť. Podľa tohto zákona sa prvýkrát postupovalo v roku 2005.

Novela zákona o miestnych daniach
Cieľom minuloročnej novely zákona o miestnych daniach (zákon č. 538/2007 Z. z.) bolo upresnenie a zjednodušenie  vyberania miestnych daní tak, aby sa daňové konanie mohlo uskutočniť plne v súlade s procesným právnym predpisom a aby sa zabezpečila právna istota daňovníkov najmä využitím opravných prostriedkov. Novela ustanovila, aby sa aj väčšina ostatných miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta) vyrubovala platobným výmerom a aby sa tak vytvoril právny základ na prípadné vymáhanie týchto daní. Pri vyrubovaní miestnych daní sa ponechal postup podľa procesných ustanovení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. V praxi to znamená, že obec ako správca dane vyrubí daň platobným výmerom a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Táto zmena sa však dotkne len tých daňovníkov, ktorým vznikne daňová povinnosť až od 1. 1. 2008. Daňovníci, ktorí platili daň aj v predchádzajúcich rokoch, sú povinní miestne dane s ročným zdaňovacím obdobím zaplatiť bez vyrubenia (okrem dane z nehnuteľností) spravidla do 31. januára 2008.

Daň z nehnuteľností

Žiadne zásadné zmeny v mechanizme zdaňovania nehnuteľností sa v zákone č. 538/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, neprijali.  Znenie ustanovenia § 17  ods. 1 písm. c)  cit. zákona, ktorý sa dotýka oslobodenia od dane z nehnuteľností pozemkov a stavieb alebo ich častí slúžiacich na vzdelávanie a na vykonávanie náboženských obradov  sa nezmenilo. V § 17 ods. 1 bolo doplnené písmeno d), ktorým sa oslobodenie rozširuje i na pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža ( toto ustanovenie do cit. zákona bolo doplnené na základe  zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa  podáva vždy k 31. januáru. Nepodáva sa každoročne, ale len vtedy keď nastanú zmeny rozhodujúcich skutočností u daňovníka, napr. daňovník nadobudne nehnuteľnosť k 1. 1. zdaňovacieho obdobia, predá nehnuteľnosť, skolauduje stavbu.

Vzory daňových priznaní sú uverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk v časti materiály dokumenty - vzory tlačív. Daňové priznanie je účinne podané aj v prípade, že sa podá na tlačive vytlačenom z uvedenej internetovej stránky Ministerstva financií SR.

Sadzby dane z nehnuteľností sú uvedené vo všeobecne záväzných nariadeniach obcí, preto je daňovník povinný pred vyplnením daňového priznania sa oboznámiť s obsahom všeobecne záväzného nariadenia vydaného tou obcou, na území ktorej má nehnuteľnosť.

Počnúc zdaňovacím obdobím roku 2008 správcovia dane môžu vyrubovať daň z nehnuteľnosti kedykoľvek v priebehu roka. Daň z nehnuteľností vyrubená platobným výmerom je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku sa za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa vypustili zo štvrtej časti – daň za užívanie verejného priestranstva - ustanovenia o zdaňovaní dočasného parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Túto daň so zreteľom na „dočasnosť“ nemožno v praxi vyberať ani spravovať. Pre krátkosť doby parkovania (dočasnosť) neboli vytvorené predpoklady na to, aby obec mohla začať daňové konanie a túto daň vyrubiť. Spravidla pri dočasnom parkovaní vozidla daňovník a správca dane nemajú príležitosť sa stretnúť a tak nie je vytvorený priestor na začatie daňového konania. Ako prax ukázala, ustanovenia platného zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spoločnosti (fyzické osoby, právnické osoby) a nie obec, čo je v rozpore so zákonom a takúto platbu nemožno potom ani zaradiť do systému daní. Preto by sa malo „parkovné“ za dočasné parkovanie vozidla ponechať v kategórii ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi v súčasnosti realizuje.

Osobitné užívanie verejného priestranstva napr. trvalým parkovaním motorového vozidla na verejnom priestranstve sa ponecháva v systéme miestnych daní, pretože charakter tohto užívania (dlhodobé užívanie) dáva predpoklady na realizáciu daňového konania a na riadne vyrubenie a vybratie dane.

Daň z motorových vozidiel

V jedenástej časti – daň z motorových vozidiel sa nanovo a jednoznačne definoval daňovník dane z motorových vozidiel, tak aby nedochádzalo v praxi k pochybnostiam pri jeho určení, vymedzil sa predmet dane z motorových vozidiel, zaviedlo sa aj negatívne vymedzenie predmetu dane (ide o konkrétne vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane) a zaviedlo sa platenie dane z motorových vozidiel formou preddavkov na daň s následným zúčtovaním v nasledujúcom zdaňovacom období. Zaniknú tým niektoré povinnosti daňovníkov pri zmenách v priebehu zdaňovacieho obdobia (oznamovacia povinnosť, podávanie daňových priznaní pri zmenách miestnej príslušnosti ap.) a následne sa zjednoduší aj správa dane z motorových vozidiel, ktorú vykonávajú aj naďalej daňové úrady.

Povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel (štvrťročne alebo mesačne) majú daňovníci už na zdaňovacie obdobie roku 2008, podľa vypočítanej predpokladanej dane (predpokladaná daň sa vypočíta podľa stavu k 1. 1. 2008). Daňovník ktorého predpokladaná daň nepresiahne sumu 20 000 Sk, preddavky na daň neplatí.

Daňové priznanie podávajú daňovníci prvýkrát v roku 2009 taktiež do 31. januára a v ňom si následne zúčtujú  predchádzajúce zdaňovacie obdobie roku 2008 a zároveň zaplatia daň a to aj tí daňovníci, ktorým v roku 2008 nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel.

Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka, v roku 2008 to bude daňový úrad miestne príslušný podľa evidencie vozidla k 31. decembru 2007.

V prípadoch vrátenia daňového preplatku alebo vymáhania daňového nedoplatku je miestne príslušný ten správca dane u ktorého daňový preplatok alebo nedoplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikol.

Ak daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vznikne do 31.12.2007, daňovník aj správca dane postupujú vo veciach dane z motorových vozidiel podľa predpisov účinných do 31.11.2007.