Späť Verzia pre tlač

Vládna stratégia informatizácie verejnej správy

06. 03. 2008

Vláda SR na svojom dnešnom rokovaní schválila Stratégiu informatizácie verejnej správy. Tento dokument určuje strategické ciele zavádzania eGovernmentu a definuje kroky vedúce k modernizácii verejnej správy a elektronizácii jej služieb. Vláda Slovenskej republiky tým potvrdila svoj záväzok z programového vyhlásenia, modernizovať verejnú správu jej ekonomizáciou a informatizáciou.

Stratégia informatizácie verejnej správy je zásadný dokument pre riadenie informatizácie verejnej správy v SR. Na rokovanie vlády ho predložilo Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti. Slovenská republika ako členská krajina Európskej únie schválením Stratégie informatizácie verejnej správy deklaruje súlad svojej politiky informatizácie s koncepciou európskej politiky v oblasti informačnej spoločnosti, vyjadrenou v iniciatíve i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť. „Schválenie Stratégie informatizácie verejnej správy je prvý z dôležitých krokov na ceste k informačnej a vedomostnej spoločnosti na Slovensku,“ povedal po rokovaní vlády minister financií Ján Počiatek.

Cieľom Stratégie informatizácie verejnej správy je dosiahnutie významných prínosov pre občanov, podnikateľov a slovenskú ekonomiku. Zníži sa administratívna a časová záťaž občanov a firiem, služby verejnej správy budú dostupnejšie pre občanov bez ohľadu na regionálne, sociálne, či iné rozdiely, zefektívnia sa procesy a systém fungovania verejnej správy, zvýši sa transparentnosť a zníži miera korupcie. Tým sa zlepší infraštruktúra pre podnikanie a Slovenská republika sa zatraktívni pre zahraničných investorov. „eGovernment znamená najmä priblíženie verejnej správy občanom, zníženie nákladov na prevádzku štátu a zlepšenie podnikateľského prostredia,“ zhrnul Ján Počiatek.

Stratégiu informatizácie verejnej správy vypracovalo Ministerstvom financií SR v spolupráci s Úradom vlády SR a splnomocnencom vlády pre informačnú spoločnosť Pavlom Tarinom. Definuje strategické ciele a kroky k naplneniu vízie eGovernmentu do roku 2013, ktorá znie: „Dosahovať neustály rast spokojnosti občanov s verejnou správou prostredníctvom poskytovania služieb atraktívnym a jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti a znižovania nákladov na verejnú správu.“ Po naplnení tejto vízie bude verejná správa systémom orientovaným na občanov, podnikateľov a ostatnú verejnosť, bude poskytovať služby rýchlejšie a efektívnejšie ako kedykoľvek predtým a bude dosahovať stanovené ciele s menším úsilím prostredníctvom spolupráce medzi občanmi, firmami, štátnou správou a samosprávou. Služby verejnej správy budú zrozumiteľnejšie a dostupné elektronickým spôsobom.

„Víziu eGovernmentu naplníme dosiahnutím štyroch najdôležitejších cieľov, ktoré Stratégia informatizácie verejnej správy identifikuje,“ povedal Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ Sekcie informatizácie spoločnosti MF SR, „ide o zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, elektronizáciu procesov a poskytovanie elektronických služieb verejnej správy, vybudovanie efektívnej a výkonnejšej verejnej správy, a tiež  zvýšenie kompetencie verejnej správy v zmysle zabezpečenia neustáleho rastu informačno-komunikačných zručností.“ 

Stratégia informatizácie verejnej správy zároveň určuje spôsob financovania eGovernment-u, ktoré predpokladá kombináciu zdrojov štátneho rozpočtu na úrovni približne 8 mld. Sk ročne, prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ vo výške 23 mld. Sk na obdobie do roku 2013 a ostatných zdrojov (rozpočty samospráv, finančné prostriedky z komunitárnych programov EÚ, verejno-súkromné partnerstvá, granty apod.), ktorých výšku momentálne nie je možné špecifikovať.

Dokument Stratégia informatizácie verejnej správy je východiskom pre Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, ktorú má Ministerstvo financií SR podľa zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy predložiť vláde SR na schválenie, a ktorá zadefinuje integrovanú architektúru a štandardy budovania informačných systémov verejnej správy. Od oboch dokumentov, Stratégie informatizácie verejnej správy aj Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, sa potom budú odvíjať Štúdie uskutočniteľnosti prvej prioritnej osi Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Schválením Stratégie informatizácie verejnej správy sa začal významný proces, na konci ktorého bude Slovenská republika krajinou so silnou vedomostnou ekonomikou, ktorá bude popri jej európskych partneroch elektronicky vyspelým členom EÚ a získa vedúce postavenie v eGovernmente medzi krajinami V4.

Pre viac informácií navštívte www.informatizacia.sk.

Ministerstvo financií SR je podľa zákona č. 678/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácií činností vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti. Podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo financií SR usmerňuje tvorbu a schvaľuje koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy, koordinuje budovanie informačných systémov verejnej správy na národnej a medzinárodnej úrovni a je správcom ústredného portálu verejnej správy. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je podľa uznesenia vlády SR č. 1004/2006 Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti.