Späť Verzia pre tlač

Modernizačný program Slovensko 21

27. 06. 2008

Vláda SR schválila (04.06.2008) Modernizačný program Slovensko 21, ktorý má vytvoriť priestor pre hospodársky rast, zamestnanosť, odstrániť byrokratické prekážky v malom a strednom podnikaní, podporiť vzdelávanie a výskum. Súčasťou programu bude dorovnávanie nízkych miezd, takzvaný daňový bonus alebo negatívna daň.

V ostatných dvoch rokoch sa hospodárska a rozpočtová politika vlády sústredila najmä na vytvorenie podmienok pre prijatie eura od začiatku roka 2009. Vyvrcholením tohto úsilia bolo nedávne pozitívne hodnotenia pripravenosti slovenskej ekonomiky udržateľne plniť maastrichtské konvergenčné kritériá Európskou komisiou.

Kľúčovou výzvou druhého polroka 2008 bude úspešné zvládnutie technických aspektov zavedenia spoločnej meny na Slovensku. Minimálne rovnakú dôležitosť však musí mať vytvorenie predpokladov, aby široké vrstvy obyvateľstva dokázali čo najviac ťažiť z členstva v eurozóne. V záujme zachovania rýchleho a udržateľného dobiehania životnej úrovne ostatných členov eurozóny Slovensko potrebuje, aby sa očakávané pozitíva zavedenia eura prejavili v čo najväčšej miere a aby ekonomika dokázala čo najlepšie zvládnuť prípadné komplikácie z dôvodu absencie vlastnej meny.

Zároveň, nezávisle od vstupu do eurozóny, čelí slovenské hospodárstvo viacerým dlhodobým výzvam. Nie je možné očakávať, že prenos základných priemyselných technológií bude dlhodobo poskytovať dostatočný zdroj ekonomického rastu a rastu životnej úrovne obyvateľstva, a rastu kvality života. Je preto nevyhnutné vytvoriť predpoklady, aby reálna konvergencia slovenskej ekonomiky bola v dlhodobom horizonte založená na hospodárskom raste, a na tvorbe nových poznatkov na Slovensku a ich následnom efektívnom využití,, a súvisela so sociálnou súdržnosťou. Naviac, pretrvávajú rozdiely medzi tým, nakoľko z hospodárskeho rastu benefitujú rôzne skupiny občanov v rôznych regiónoch. Okrem udržania vysokého a štrukturálne zdravého rastu je teda výzvou aj zabezpečenie čo najširšej účasti obyvateľstva na prínosoch tohto rastu aj v menej rozvinutých regiónoch.

Opatrenia modernizačného programu sú z časového hľadiska členené na krátkodobé a strednodobé. V rámci tohto členenia sa delia na štyri prioritné oblasti verejnej politiky: výskum, vývoj a inovácie, vzdelávanie, zamestnanosť a skvalitnenie podnikateľského prostredia, lepšiu reguláciu a vyššiu transparentnosť.

Celý materiál