Späť Verzia pre tlač

Ochrana spotrebiteľa do a po zavedení eura

22. 08. 2008

V období dobrovoľného duálneho zobrazovania od vyhlásenia konverzného kurzu do 17. 8. 2008 prekontrolovali inšpektori SOI celkovo 769 predajných jednotiek. Nedostatky zistili v 358 predajných jednotkách, čo predstavuje 46,55 %.

Zistené nedostatky:
nesprávny konverzný kurz – v 2,08 % PJ (konverzný kurz bol zaokrúhlený na dve desatinné miesta)
nezverejnený konverzný kurz – v 20,8 % PJ (duálne zobrazovanie cien bolo vykonané)
na doklade o kúpe chýbalo duálne zobrazovanie konečnej sumy, ktorú má spotrebiteľ platiť – v 6,37 % PJ
nesprávny prepočet konečnej sumy v informatívnej mene na doklade o kúpe – v 0,91 % PJ
nesprávne duálne zobrazovanie cien predstavovalo 6,07 % z prekontrolovaných 52 633 druhov výrobkov (zaokrúhľovanie na 10 centov, resp. celé eurá)
nesprávny prepočet predajnej ceny u 3,02 % výrobkov
nesprávny prepočet jednotkovej ceny u 6,49 % výrobkov
nesprávny prepočet a zaokrúhľovanie cien služieb v 88,45 % zo 407 prekontrolovaných druhov služieb
nesprávny prepočet predajných cien na reklamných letákoch v 18,11 % z 2446 prekontrolovaných cien na letáku.

Za hodnotené obdobie boli vykonané kontroly:
- pri predaji výrobkov
v obchodných reťazcoch – 16,10 %
u predávajúcich s počtom zamestnancov 5 alebo menej – 48,10 %
u predávajúcich s počtom zamestnancov nad 5 – 31,20 %

- pri poskytovaní služieb
s počtom zamestnancov 5 alebo menej – 2,90 %
s počtom zamestnancov nad 5 – 1,70 %
Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami, so Združením informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku začalo po vyhlásení konverzného kurzu s takzvaným Euro prieskumom. Menované združenia a organizácie sledujú a budú sledovať vývoj cien od júla 2008 do júla 2009. Na akcii sa zúčastňuje 90 vyškolených anketárov, vykonávajú ju minimálne v 30 okresoch a minimálne na 60-tich monitorovacích miestach. Takmer každý anketár má vo svojej úlohe stanovené monitorovať cenový vývoj v 5-tich potravinárskych predajniach, v 2 predajniach spotrebného tovaru a v 2 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb. Spolu to predstavuje najmenej 500 monitorovaných obchodných zariadení na celom území SR. Doteraz sa uskutočnili 3 monitoringy v termínoch: 14. a 15. 7. 2008, 24. a 25. 7. 2008 a 11. a 12. 8. 2008.

Monitoringy ukázali, že:
Cenový nárast niektorých sledovaných položiek potravinárskych výrobkov sa oproti predchádzajúcemu polroku pribrzdil a tendencia zvyšovať ceny sa nepotvrdila.
V oblastiach s nižšou kúpnou silou obyvateľstva sa častejšie vyskytujú minimálne ceny.
Ceny v reštauračných a ubytovacích zariadeniach sa prakticky nezvýšili.
Predávajúci mali veľmi často zle označený tovar, cenovky umiestnené na nesprávnom tovare a ponúkali aj tovar, ktorý nebol označený.

Fotogaléria