Späť Verzia pre tlač

Hospodárenie s osobnými a rodinnými financiami - Infostat

06. 07. 2010

V súlade s uznesením vlády SR č. 713 zo 7. októbra 2009, ktoré uložilo ministrovi financií v spolupráci s predsedníčkou Štatistického úradu SR realizovať štatistický prieskum, uskutočnilo Centrum sociálnych výskumov pri Infostate v marci 2010 reprezentatívny prieskum verejnej mienky zameraný na zisťovanie fungovania jednotlivcov a rodín vo sfére peňazí. Predmetný štatistický prieskum je priložený v súbore uvedenom nižšie.

Cieľom predmetného prieskumu bolo bližšie identifikovať správanie sa slovenských občanov pri hospodárení s osobnými a rodinnými financiami a spoznať ich názory na oblasť finančného vzdelávania.

Medzi najdôležitejšie pozitívne závery prieskumu možno zaradiť deklarovanú pripravenosť väčšiny respondentov zabezpečovať si peniaze a efektívne s nimi hospodáriť, ako aj skutočnosť, že u väčšiny oslovených za posledných päť rokov nedošlo k finančným stratám,  a že väčšina domácnosti si svoje výdavky plánuje, pričom kontroluje aj dodržiavanie rodinného rozpočtu. Svoju súčasnú prácu považuje za zaujímavú takmer polovica výberového súboru, a tiež disponuje schopnosťou udržať si peniaze.

Negatívnymi výsledkami prieskumu boli zistenia, že väčšina respondentov je skôr nedostatočne informovaná o širokej ponuke na trhu finančných produktov, hlavne občania v strednom veku by potrebovali pomoc pri orientácii v týchto produktoch. Pätina respondentov uviedla, že domácnosť v ktorej žijú, nesporí.

Z uvedeného prieskumu vyplynuli aj ďalšie zistenia, ako napr. skutočnosť, že prevažná väčšina občanov je pri investovaní konzervatívna a uprednostňuje nižšie riziko aj za cenu nižších garantovaných výnosov. Dôvodom investovania peňažných prostriedkov je potreba zabezpečiť na horšie časy. Čoraz viac ľudí chce chrániť seba a svoju rodinu pred nepredvídateľnými udalosťami, preto jeden z dôvodov je poistenie proti riziku. Životné poistenie má uzatvorené necelá polovica opýtaných, ale uzatvorenie poistenia domácností a nehnuteľností deklarovala viac ako polovica respondentov.

V aktuálnom prieskume sa potvrdilo, že u väčšiny občanov príjem v domácnosti pozostáva najmä z pracovného pomeru, z čoho vyplýva, že finančnú pomoc od štátu a iných verejných inštitúcií očakáva iba nepatrné množstvo respondentov prieskumu. Väčšina obyvateľstva sa zaraďuje k strednej vrstve, pričom sa pri finančných problémoch radšej obracajú na pomoc rodiny ako na banky a finančné inštitúcie.

Najrozšírenejším finančným produktom je bežný účet alebo vkladná knižka. Respondenti však deklarovali, že z bežného účtu najčastejšie vyberajú hotovosť kreditnou kartou a menej oslovených sa vyjadrilo, že na výber hotovosti používajú debetnú kartu. Z uvedeného výsledku možno vyvodiť záver, že časť verejnosti nevie určiť rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou.

Pri výbere finančného produktu respondenti deklarovali, že zavážili informácie získané priamo v pobočke finančnej inštitúcie. Väčšia časť opýtaných pred podpisom zmluvy s bankou nerokovala, iba akceptovala pôvodný návrh. Žiadny z oslovených neprejavil ochotu zmeniť banku, ak konkurencia poskytne výhodnejšie podmienky. Takmer polovica opýtaných sa zasadzuje za prísny dohľad štátu nad finančnými inštitúciami a hlavnú úlohu pri ochrane finančného spotrebiteľa by mali zohrávať Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR.

Väčšina respondentov sa vyjadrila za zrušenie jedno- a dvojciferných mincí a považuje za správne znižovanie daní.