Späť Verzia pre tlač

Arbitráž EURAM proti Slovenskej republike

31. 08. 2010

Stály rozhodcovský súd už vymenoval predsedajúceho rozhodcu trojčlenného medzinárodného rozhodcovského tribunálu ustanoveného pre prejednanie nároku vzneseného rakúskym subjektom, European American Investment Bank, AG ("EURAM"), proti Slovenskej republike. Spoločnosť EURAM iniciovala v zmysle arbitrážnych pravidiel UNCITRAL koncom minulého roka arbitrážne konanie na základe rakúsko-slovenskej bilaterálnej investičnej dohody.

Spoločnosť EURAM si nárokuje škody, ktoré utrpela po tom, čo prostredníctvom svojej slovenskej dcérskej spoločnosti E.I.C., a.s. („EIC“) nadobudla v roku 2007 51% akcií v APOLLO zdravotnej poisťovni, a.s. („Apollo“). Napriek tomu, že spoločnosť EIC predala svoj podiel v spoločnosti Apollo už v roku 2008, spoločnosť EURAM sa domáha náhrady škody údajne vyplývajúcej z regulačných opatrení zavedených slovenskými orgánmi v oblasti zdravotného poistenia na konci roka 2007 a začiatku roka 2008. Žaloba spoločnosti EURAM je v poradí treťou arbitrážou iniciovanou proti Slovenskej republike v súvislosti s prijatím novely zákona upravujúcej prevádzku súkromných zdravotných poisťovní.

V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že rozhodcovský tribunál prejednávajúci iný spor iniciovaný na základe tej istej bilaterálnej investičnej dohody, na ktorú sa odvoláva spoločnosť EURAM, zamietol v októbri 2009 po počiatočnej fáze konania tento nárok v celom svojom rozsahu.  Tribunál rozhodol, že nemá právomoc na prejednanie meritórnej časti žaloby rakúskeho investora vznesenej na základe rakúsko-slovenskej bilaterálnej investičnej dohody.

Slovenská republika bude v predmetnej arbitráži zastúpená spoločnosťami Foley Hoag LLP a David A. Pawlak LLC. Obe spoločnosti patria medzi renomovaných poradcov pre zastupovanie vo veciach arbitráži na základe medzinárodných investičných dohôd.