Späť Verzia pre tlač

Transparentnejšie dotácie

13. 10. 2010

Štát bude poskytovať dotácie transparentnejším spôsobom. V stredu (13. 10. 2010) o tom rozhodla vláda, keď schválila dokument Návrh na zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu. Materiál zhodnocuje doterajšiu prax a navrhuje niektoré komplexné zmeny, ktorými by sa mali riadiť všetky ministerstvá.

Záväzné pravidlá, ktoré sú rezorty povinné rešpektovať, spočívajú predovšetkým v zriadení prehľadnej informatívnej stránky. Na nej by mali byť zosumarizované všetky informácie týkajúce sa poskytovania dotácií. Konkrétne:
1. Komplexné právne predpisy upravujúce poskytovanie dotácií,
2. Schválený rozpočet na jednotlivé typy dotácií pre daný rozpočtový rok a predpoklad
na nasledujúce dva roky,
3. Výzvy na predkladanie žiadostí (spravidla aspoň dva mesiace pred termínom uzávierky predkladania žiadostí) s nasledujúcim obsahom:
• Základný cieľ a ukazovatele, podľa ktorých sa budú hodnotiť žiadosti o dotácie
• Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme
• Podmienky poskytnutia dotácie (napr. splnenie všetkých povinnosti voči konkrétnym inštitúciám verejnej správy, ako sú zaplatené dane a odvody...)
• Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu
• Kritériá výberu a ich váhy
• Maximálna a minimálna výška jednej dotácie
• Spôsob odstránenia formálnych nedostatkov
• Termíny postupu vyhodnocovania
• Výberový a hodnotiaci orgán
• Návrh zmluvy, rozhodnutia alebo oznámenia o poskytnutí dotácie (V prípade, že dotácie sa poskytujú rovnakou zmluvou pri všetkých poberateľoch, tak stačí zverejniť len jeden návrh zmluvy. Ak pri poskytovaní dotácií sa budú s príjemcami uzatvárať  zmluvy odlišné od vzoru, budú zverejňované aj tieto zmluvy.)
4. Zoznam schválených žiadostí aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov (dátum schválenia, výška, účel a konečný prijímateľ),
5. Zoznam zamietnutých žiadostí (dátum zamietnutia a dôvod),
6. Vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií,
7. Často kladené otázky (FAQ) súvisiace s dotáciami.

Pre účely zhodnotenia zavedených pravidiel si Ministerstvo financií SR vyžiada od správcov kapitol štátneho rozpočtu informáciu o aplikácii nových pravidiel v praxi v termíne do 30. septembra 2011. Zavádzanie jednotlivých pravidiel rezort financií vyhodnotí k 30. novembru 2011 a materiál, ktorý zavedené pravidlá zhodnotí, predloží na rokovanie vlády.

Martin Jaroš
Hovorca ministra financií