Späť Verzia pre tlač

Slovensko zvýši príspevok do Fondu technickej spolupráce

21. 10. 2010

V rámci podpory slovenských podnikateľských subjektov Slovenská republika (SR) zvýši príspevok do Fondu technickej spolupráce SR s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR).

Ide o viazaný fond, ktorý je určený výhradne na podporu aktivít slovenských subjektov (konzultantov, poradenské spoločnosti so sídlom v SR) s cieľom pomoci transformujúcim sa krajinám východnej Európy a strednej Ázie (prijímateľské krajiny EBOR) pri ich prechode na trhové hospodárstvo s dôrazom na podporu súkromného sektora. 

S cieľom zvýšenia našich darcovských aktivít a zabezpečenia, aby sa naplno rozvinula spolupráca EBOR so slovenskými podnikateľskými subjektmi na tretích dynamicky sa rozvíjajúcich trhoch, a aby slovenské subjekty mali z operácií EBOR prospech, SR zvýši svoj príspevok do fondu vo výške 625 tis. EUR.

Dohodu o zvýšení príspevku podpísali 20. októbra 2010 v Bratislave prezident EBOR Thomas Mirow a podpredseda vlády SR a minister financií Ivan Mikloš.

Prezident Mirow sa poďakoval vláde SR za pretrvávajúcu podporu činnosti EBOR prostredníctvom grantových prostriedkov. „SR naďalej významným spôsobom prispieva k činnosti EBOR. Toto zvýšenie grantového príspevku je veľmi potrebné na financovanie projektov vo všetkých odvetviach portfólia EBOR,“ povedal Mirow. Podľa Mikloša si je SR plne vedomá svojho postavenia darcovskej krajiny a technická asistencia je kľúčovým pilierom využitia know-how. Pokračovanie vo fungovaní tohto fondu poskytuje rámec a možností pre jeho uplatnenie. “Uvedomujem si, že si to vyžaduje posilnenie kapacít na oboch stranách, ako v EBOR, tak aj v slovenskom konzultačnom prostredí“ uviedol Mikloš.

Príspevok je určený na financovanie poradenských služieb, technickej asistencie a štúdií realizovateľnosti, ktoré sú potrebné pri implementácii projektov EBOR v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizskej republike, Macedónsku, Moldavsku, Mongolsku, Čiernej Hore, Srbsku, Tadžikistane, Turecku, Turkménsku, Ukrajine a Uzbekistane.

Prostriedky poskytnuté vládou SR pomôžu EBOR identifikovať a pripraviť životaschopné projekty pre ekonomický pokrok v regióne, v ktorých operuje a slovenské subjekty majú možnosť uplatniť svoje skúsenosti a know-how z obdobia transformácie ekonomiky.

Zapájanie sa do prvotných projektov EBOR-u pre  slovenské podnikateľské subjekty slúži ako prvý krok k väčším investičným projektom, k získaniu skúseností v danej oblasti ako aj k získaniu obchodného partnera.

Príspevky SR do Spoločného európskeho fondu pre krajiny západného Balkánu a Fondu technickej spolupráce SR a EBOR posilňujú spoluprácu slovenských podnikateľských subjektov s EBOR, čoho dôkazom je aj úspešnosť SR v 17-tich výberových konaniach v celkovom objeme cca 9,5 mil. EUR.

Spolupráca SR s EBOR sa významne zintenzívnila hlavne po vstupe SR do Európskej únie (EÚ) a SR sa stala darcovským štátom (jedným z prvých v rámci nových členských štátov EÚ. V roku 2006 SR sa zapojila do multilaterálneho Spoločného európskeho fondu pre krajiny západného Balkánu a prispela v celkovej výške 700 tis. EUR a v júli 2009 vytvorilo Ministerstvo financií SR s EBOR prvý bilaterálny darcovský fond – práve Fond technickej spolupráce SR a EBOR, do ktorého poskytla prvotný príspevok vo výške 1 mil. EUR.