Späť Verzia pre tlač

MF SR sa zapája do projektu kvalitnejších cezhraničných služieb

20. 08. 2013

Ministerstvo financií Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na implementáciu infraštruktúry pre riešenie cezhraničnej autentifikácie osôb v SR.

Toto verejné obstarávanie úzko súvisí so zapojením sa Ministerstva financií SR do veľkého medzinárodného projektu STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) od 1. apríla 2012. Ide o významný trojročný projekt, ktorého cieľom je uľahčiť vytvorenie a zavedenie funkčného a udržateľného systému elektronickej identifikácie a autentifikácie  pre fyzické a právnické osoby v rámci Európy. Cieľom je dosiahnuť bezpečný a široko dostupný prístupu k cezhraničným službám s využitím prostriedkov elektronickej identifikácie (napr. elektronický občiansky preukaz).

V rámci projektu budú otestované štyri cezhraničné a viac sektorové pilotné aplikácie zamerané na strategické oblasti elektronického vzdelávania a vysokoškolských kvalifikácií, elektronického bankovníctva, elektronických verejných služieb pre podnikateľov, elektronického zdravotníctva, ktoré budú demonštrovať možnosti a prínosy vzájomnej elektronickej identifikácie v podmienkach reálneho života a overia spoločné špecifikácie, štandardy a stavebné bloky.

Projekt STORK 2.0 je v súlade s kľúčovými opatreniami Digitálnej agendy, čo prispieva k vedúcej úlohe Európy na trhu s elektronickou identitou. Tento projekt podporí spoluprácu súkromného a verejného sektora, tak na národnej, ako aj na európskej úrovni.

Jedným z výsledkov projektu bude to, že slovenskí podnikatelia budú mať zjednodušený prístup k elektronickým službám jednotných kontaktných miest v zahraničí, napríklad v Rakúsku, Francúzsku, Litve, Luxembursku, Slovinsku a ďalších krajinách. Na prístup k týmto službám budú môcť využiť on-line autentifikáciu prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

V plánovanom verejnom obstarávaní pôjde o dodanie návrhu, implementáciu a dodanie služby systémovej integrácie technickej infraštruktúry pre riešenie cezhraničnej autentifikácie fyzických a právnických osôb v SR, dodávku hardvérových a softvérových komponentov a návrh, implementáciu a otestovanie pilotného riešenia cezhraničnej autentifikácie fyzických a právnických osôb pre využívanie slovenských a zahraničných elektronických verejných služieb pre podnikateľov.

Predpokladaná hodnota zákazky je 350 000 eur bez DPH, pričom výdavky budú  spolufinancované z Rámcového programu EÚ pre konkurencieschopnosť a inovácie, program podpory politiky a informačných a komunikačných technológií. Zmluva bude uzatvorená na obdobie do 1.4.2015.

Tlačový odbor

Ministerstvo financií Slovenskej republiky