Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje obstarať audity na zabezpečenie úspešného čerpania eurofondov

19. 09. 2013

Ministerstvo financií SR zabezpečí prostredníctvom verejného obstarávania audítorské služby na vykonanie overenia určených orgánov na programové obdobie 2014 – 2020.

Na spustenie procesu čerpania eurofondov pre Slovenskú republiku v rámci programového obdobia 2014 – 2020 bude nevyhnutné Európskej komisii predložiť zhodnotenie zavedenia riadiacich a kontrolných systémov operačných programov v súlade s príslušnou legislatívou EÚ.

Preto je potrebné overiť nastavenie účinnosti riadenia a kontroly čerpania eurofondov určených orgánov s legislatívou EÚ a SR na dostatočnej úrovni, s cieľom dosiahnutia kvalitných a dôveryhodných výsledkov. SR musí zabezpečiť výkon predmetného overovania na jednotlivých operačných programoch u všetkých orgánov zapojených do implementácie programového obdobia 2014 - 2020.

Výkon predmetných auditov musí spĺňať primerané požiadavky na kvalitu, odbornosť a transparentnosť a vyžaduje si zapojenie všetkých dostupných kapacít. Vzhľadom na nutnosť overiť široký rozsah oblastí a skutočnosť, že MF SR a ani jeho spolupracujúce orgány v súčasnosti, vzhľadom na zabezpečovanie činností realizovaných v programovom období 2007 – 2013, nedisponujú dostatočným počtom personálnych kapacít na pokrytie všetkých audítorských činností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy SR a EÚ, vznikla potreba pre spoluprácu s externou audítorskou spoločnosťou.

Na dosiahnutie čo najvyššej transparentnosti a efektivity bude v rámci verejnej súťaže použitá elektronická aukcia. S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie cenové podmienky, bude uzatvorená zmluva s predpokladanou hodnotou 1 mil. eur. Nemusí dôjsť k vyčerpaniu celej predpokladanej sumy, keďže zmluva sa bude čerpať prostredníctvom schvaľovania reálne vykázaných prác. Predpokladaná realizácia externých auditov z tohto verejného obstarávania sa očakáva v priebehu roku 2014.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR