Späť Verzia pre tlač

MF SR vyhlási obstarávanie na audit účtovných závierok štátu

17. 12. 2013

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na audit účtovných závierok. Konsolidované účtovné závierky štátu musia byť overené audítorom, táto povinnosť vyplýva zo zákona o účtovníctve. Uvedený predpis stanovuje aj povinnosť overenia súladu výročných správ s predmetnými účtovnými závierkami.

Predmetom auditu budú konsolidované účtovné závierky vybraných účtovných jednotiek verejnej správy (kapitol štátneho rozpočtu) zostavených za rok  2013, 2014, 2015,  overenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavenej za rok 2013, 2014, 2015 a overenie súladu konsolidovaných výročných správ kapitol štátneho rozpočtu vyhotovených za rok 2013, 2014, 2015 s konsolidovanými účtovými závierkami kapitol štátneho rozpočtu zostavenými za rok 2013, 2014, 2015.

Z poznatkov a skúseností pri overovaní predmetných závierok za roky 2010, 2011 a 2012 vyplýva, že najefektívnejším spôsobom bude zabezpečiť splnenie všetkých povinností súvisiacich s overením konsolidovaných účtovných závierok aj výročných správ na všetkých úrovniach konsolidácie rovnakým audítorom, audítorskou spoločnosťou alebo konzorciom audítorských spoločností.

Takto komplexne formulovaný predmet zákazky prinesie aj úsporu verejných financií, keďže nebude nevyhnutné vykonať dodatočné audítorské postupy. Verejné obstarávanie zahŕňa tri účtovné obdobia, teda roky 2013, 2014 a 2015 preto, aby audítor mohol hlbšie poznať auditovaný subjekt, čo sa prejaví aj na kvalite vykonaného auditu, kvalite záverečnej správy z auditu, ako aj v kompetentnosti navrhovaných opatrení.

Pri verejnom obstarávaní sa predpokladá využitie elektronickej aukcie, čo je jedna z najtransparentnejších foriem obstarávania. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorá bude účinná od jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv do 31. decembra 2016. Hodnota zákazky za uvedené trojročné obdobie je predpokladaná vo výške 4 mil. eur bez DPH.

Tlačový odbor

Ministerstvo financií Slovenskej republiky