Späť Verzia pre tlač

VÚC sa zapoja do systému štátnej pokladnice

10. 01. 2014

Ministerstvo financií SR vyhlási verejné obstarávanie, ktorého predmetom bude nastavenie funkčnosti softvérovej aplikácie multiklientský platobný portál slúžiacej pre komunikáciu samosprávnych krajov so systémom štátnej pokladnice.

Špecializovaná aplikácia multiklientský platobný portál pre samosprávne kraje, ktorá je súčasťou informačného systému pre systém štátnej pokladnice, zabezpečí platobný styk samosprávnych krajov prostredníctvom Štátnej pokladnice a vytvorí predpoklady pre riadenie finančných tokov jednotlivých VÚC ako celku.

Zákazku je nevyhnutné realizovať vzhľadom legislatívnu úpravu zákona o Štátnej pokladnici, ktorej zámerom je zapojiť všetky samosprávne kraje vrátane ich organizácií do systému štátnej pokladnice najneskôr k 30.6.2014. Uvedená novela zákona nadobudla účinnosť k 10.6.2013. V dôsledku toho dôjde k zásadnému nárastu počtu klientov Štátnej pokladnice a k rozšíreniu služieb Štátnej pokladnice voči územnej samospráve. V súčasnosti sú na Štátnu pokladnicu celým svojim rozpočtom napojené iba tri z ôsmich krajov, ktoré využívajú Platobný portál pre realizáciu svojho platobného styku.

Zvyšovanie počtu klientov Štátnej pokladnice, ktoré je v súlade s dlhodobou stratégiou Ministerstva financií SR zabezpečiť dostatočnú likviditu pre krytie nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu ako aj pre krytie štátneho dlhu, zníži tlak na obsluhu štátneho dlhu a tým prinesie zlepšenie celkovej pozície Slovenskej republiky pri predaji štátnych dlhopisov.

Súčasťou úprav aplikácie bude aj zapracovanie zmien vyvolaných novým riešením komunikačno-technickej infraštruktúry DataCentra, slúžiacej pre bezpečné pripojenie koncových používateľov k systému a tiež vytvorenie integračných rozhraní na ekonomické (účtovné a mzdové) informačné systémy jednotlivých samosprávnych krajov.

Predpokladaná hodnota zákazky bude 1 350 000 eur, pričom MF SR sa bude snažiť vyrokovať pre štát čo najvýhodnejšie podmienky. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe predbežnej indikatívnej kalkulácie projektu a expertného odhadu z hľadiska znalosti existujúcich aplikácií a komplexnosti súvisiacich služieb. Predmetná zákazka má byť ukončená do 30.7.2014 dodaním funkčnej aplikácie a podpory pri nábehu produktívnej prevádzky.