Späť Verzia pre tlač

Vláda schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra

16. 04. 2014

Vláda SR na svojom rokovaní ako jeden z prvých programových dokumentov na čerpanie eurofondov od roku 2014 schválila 16.4.2014 návrh Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý výraznou mierou prispeje aj k rozvoju informačnej spoločnosti na Slovensku.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra pripravilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR. V oblasti informačnej spoločnosti operačný program nadväzuje na Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry sietí novej generácie. Rozvoj informačnej spoločnosti bude realizovaný prostredníctvom Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, tvorenej troma investičnými prioritami a deviatimi špecifickými cieľmi.

Hlavným cieľom operačného programu je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. V rámci operačného programu budú realizované priority najväčšieho významu, ktoré prispejú k plneniu stratégie Európa 2020.

Hlavným cieľom implementácie aktivít Prioritnej osi 7 je ďalší rozvoj digitálnych služieb a zavádzanie širokopásmovej infraštruktúry na Slovensku v programovom období 2014 - 2020 nadväzujúc na aktivity zrealizované v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013.

Medzi hlavné priority Ministerstva financií SR patrí rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, vrátane inovatívnych prístupov ako je mobilný government, open data, riešenie komplexných životných situácií a cezhraničná interoperabilita. Zároveň bude IKT prostriedkami podporená prebiehajúca reforma verejnej správy, a to vrátane zavedenia eGovernment cloudu. V neposlednom rade je cieľom zabezpečiť pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou 30 Mbit/s.

Splnenie cieľov a priorít Prioritnej osi 7 bude podporené alokáciou vo výške 989,41 mil. eur, z toho 841 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR