Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje obstarať aplikačnú podporu pre kapitolu VPS

23. 04. 2014

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie poskytovania aplikačnej podpory pre informačný systém účtovníctva príjmového cyklu kapitoly VPS v správe MF SR v prostredí finančnej správy - sekcia colná.

Toto obstarávanie bude realizované s cieľom zabezpečiť nepretržité poskytovanie podporných služieb k aplikačnému softvéru implementovanému v rámci ISU_VPS. Ide o služby zamerané najmä na podporu kľúčových používateľov a administrátorov informačného systému a tiež služby súvisiace s úpravami v nastavení jednotlivých komponentov a modulov systému.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe hodnoty služieb, ktoré boli dodané v obdobných projektoch realizovaných v rámci MF SR. Predpokladaná hodnota zákazky preto bude 2 423 630,70 eur na obdobie rokov 2014 až 2016, pričom MF SR sa bude snažiť v rámci rokovaní dosiahnuť čo najnižšiu cenu.

V rámci Koncepcie rozvoja informačných systémov je kľúčovou Integrácia IS riadenia verejných financií, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom integračnej platformy, t.j. integračnou platformou pre prenos správ založenou na otvorených štandardoch a štandardoch pre IS verejnej správy. V súčasnosti sú integrované a služby integračnej platformy využíva 12 rezortov resp. kapitol štátneho rozpočtu, 3 VÚC, 18 vysokých škôl resp. ďalších rozpočtových organizácií. Informačný systém účtovníctva príjmového cyklu kapitoly VPS v správe MF SR v prostredí finančnej správy – sekcie colnej  je úzko prepojený s informačným systémom pre systém Štátnej pokladnice a informačným systémom Centrálneho konsolidačného systému, ktoré spolu tvoria jeden z kľúčových pilierov riadenia verejných financií.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR