Späť Verzia pre tlač

MF SR vyhlási obstarávanie na rozšírenie Informačného systému účtovníctva fondov

30. 06. 2014

Ministerstvo financií SR spoločne s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou vyhlási verejné obstarávanie na rozšírenie Informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) pre účely účtovania a finančného riadenia procesov na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) pre nové programové obdobie 2014-2020.

Toto obstarávanie bude realizované s cieľom využitia existujúcej funkcionality systému ISUF a jej úprava – rozšírenie o nového klienta pre účely účtovania a finančného riadenia fondov EPZF, EPFRV, platieb/dotácií vyplácaných na základe vnútroštátnych predpisov financovaných zo štátneho rozpočtu.

Procesy účtovania a finančného riadenia fondov EPZF, EPFRV, platieb/dotácií vyplácaných na základe vnútroštátnych predpisov financovaných zo štátneho rozpočtu sú vo veľkej miere totožné s procesmi účtovania fondov v prostredí ISUF. Výrazným prínosom navrhovaného riešenia je zjednotenie postupov účtovania, poskytovania výstupov z účtovníctva a spracovania údajov vyhovujúcich  požiadavkám Európskej komisie z jedného informačného systému ISUF.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe hodnoty služieb, ktorej cena vychádza z priemernej hodinovej sadzby za poskytovanie rozvoja systému ISUF a z predchádzajúcich skúseností s implementáciu a rozvojom systému ISUF. Predpokladaná hodnota zákazky preto bude1 079 078,40  eur s DPH na obdobie rokov 2014 až 2016, pričom MF SR spoločne s PPA sa bude snažiť vyrokovať čo najnižšiu cenu.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR