Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie k integrácii IS VS

07. 10. 2014

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OP IS) pripravilo nové usmernenie k integrácii informačných systémov verejnej správy pre všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 1 OP IS.

Usmernenie prináša prijímateľom podrobný popis činností a povinností, ktoré súvisia s integráciou projektov a prijímateľom sa tak dostáva do rúk komplexný návod, ako postupovať pri konkrétnych úlohách súvisiacich s integráciou. Nájdu v ňom tiež dôležité informácie, čo všetko je potrebné splniť v rámci životného cyklu integrácie a opisuje  zodpovednosti jednotlivých prijímateľov v rámci projektov OP IS.

Oproti usmerneniu č. 8/2013 k integrácii prináša nové usmernenie nasledovné zmeny: 

  • Aktualizované aktivity životného cyklu integrácie;
  • Doplnené procesy tvorby integračného SLA kontraktu a pravidiel údržby integračného prostredia poskytovateľov počas integrácie konzumentov;
  • Aktualizované povinné šablóny výstupných pracovných produktov (Dohoda o integračnom zámere, Integračný manuál, Integračný SLA kontrakt);
  • Definíciu  procesu reportingu prijímateľov o postupe integrácie projektov v role konzumenta a/alebo poskytovateľa použitím ASPR.
Dodržiavanie povinností vyplývajúcich z usmernenia bude viesť nielen k prehľadnejšiemu integrovaniu jednotlivých služieb, ale v konečnom dôsledku bude z pohľadu bežných používateľov znamenať efektívnejšiu možnosť využitia zavádzaných elektronických služieb.

Usmernenie je dostupné na stránke: http://www.informatizacia.sk/usmernenia/10086s.