Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje obstarať migráciu informačného systému MPRV SR

09. 10. 2014

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie migrácie ekonomického informačného systému  MPRV SR a organizácií v jeho pôsobnosti do ekonomického informačného systému MF SR (IS ESO), ktorý je nadrezortným systémom slúžiacim pre podporu kľúčových procesov riadenia verejných financií vo vzťahu k viacerým subjektom z oblasti štátnej správy a samosprávy.

Účelom migrácie je zabezpečiť hospodárne a efektívne riešenie, ktorým sa docieli úspora rozpočtových prostriedkov v rámci nákladov na prevádzkovanie ekonomického informačného systému používaného MPRV SR a organizácií v jeho pôsobnosti oproti súčasnému stavu. Zároveň tým bude poskytnutý rezortu pôdohospodárstva štandardizovaný integrovaný informačný systém pokrývajúci oblasti rozpočtovania, finančného účtovníctva, účtovníctva investičného majetku, riadenia ľudských zdrojov, evidencie a účtovania zásob, atď.

Migrácia bude znamenať úpravy nastavení a funkcionalít na strane informačného systému IS ESO, ako aj jeho rozhraní formou horizontálneho rozšírenia tohto systému o nových klientov a okruhy. Po technickej stránke pôjde tiež o migráciu údajov do centrálne spravovaného ekonomického systému, zabezpečenie špecifických nastavení pre rezort Pôdohospodárstva vrátane priamej technickej a technologickej väzby na ostatné rezortné a nadrezortné informačné systémy riadenia verejných financií.

Obstarávanie bude realizované s cieľom migrácie správy ekonomických agend rezortu pôdohospodárstva do procesne a metodicky unifikovaného prostredia, pričom bude rešpektované splnenie niektorých špecifických požiadaviek MPRV SR vo vzťahu k funkcionalitám aplikačného programového vybavenia IS ESO MF SR. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe odhadovaného rozsahu a hodnoty služieb, ktoré boli dodané v obdobných projektoch realizovaných v rámci MF SR. Zákazka bude realizovaná v období rokov 2014 až 2016 a jej predpokladaná celková hodnota je 1 905 000 eur, pričom MF SR sa bude snažiť vyrokovať čo najnižšiu cenu.

Migrácia ekonomickej agendy rezortu pôdohospodárstva do IS ESO zabezpečí hospodárne, štandardizované a  efektívne riešenie pokrývajúce informatickú podporu ekonomických, majetkových a personálnych agend
MPRV SR a jeho podriadených organizácií v súlade s úspornými opatreniami, prijatými vládou Slovenskej republiky.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR