Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo vydalo vyhlášku o zaručenej konverzii

17. 10. 2014

Ministerstvo financií SR vydalo vyhlášku č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii, ktorá je vykonávacím predpisom zákona o e-Governmente. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. októbra 2014.

Vyhláška predstavuje ďalší významný krok v rámci rozvoja e-Governmentu a prechode na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov so štátom. Elektronická komunikácia umožní zrýchlenie riešenia životných situácií občanov a podnikateľov.

Cieľom zaručenej konverzie je prevod listinnej formy dokumentu na elektronickú a opačne tak, aby bola nová forma použiteľná na právne účely rovnako ako tá pôvodná. Občania si tak napr. budú môcť prekonvertovať kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti do elektronickej formy použiteľnej pre právne účely. Týmto okrem iného dochádza k úspore nákladov, keďže právne použiteľnú kópiu v elektronickej forme bude môcť občan a podnikateľ využiť neobmedzene a zároveň ňou bude môcť disponovať na akomkoľvek dátovom nosiči (CD, DVD a pod.).

Vyhláška o zaručenej konverzii upravuje najmä podrobné podmienky pre osoby vykonávajúce zaručenú konverziu, pričom zaručenú konverziu bude môcť vykonávať iba oprávnená osoba, ktorou môže byť orgán verejnej moci vrátane notárov, poštového podniku poskytujúceho univerzálnu poštovú službu a v obmedzenom rozsahu advokát, a to za úhradu.

Ministerstvo financií SR s cieľom minimalizovať náklady občanov a podnikateľov pri využívaní zaručenej konverzie taktiež určilo sadzobník úhrad v súlade s trhovými cenami, ktorý neumožňuje neúmerné navyšovanie sadzieb pri vykonávaní zaručenej konverzie a sprístupňuje tak túto službu pre bežné používanie, kde je predpoklad jej využívania vo veľkom meradle.