Späť Verzia pre tlač

Slovenská sporiteľňa prvým akreditovaným platcom

11. 12. 2014

Slovenská sporiteľňa a. s. je prvou slovenskou bankou, ktorá požiadala Ministerstvo financií SR o zápis do zoznamu akreditovaných platcov. Po prepojení s platobným systémom štátu, ktorý prevádzkuje Národná agentúra pre elektronické a sieťové služby, tak budú môcť zákazníci Slovenskej sporiteľne využívať elektronické služby štátu online, bez zbytočného zdržania. Prostredníctvom akreditovaného platcu bude možné vykonať úhradu za využitie elektronických služieb štátu s tým, že štátny orgán dostane informáciu o rezervácii prostriedkov okamžite po zadaní príkazu na úhradu napr. prostredníctvom internet bankingu. Môže tak občanovi a podnikateľovi poskytnúť službu bez zbytočného zdržania.

Výsledkom bude úspora času občanov a podnikateľov, zvýši sa efektivita poskytovania elektronických služieb štátu a zároveň aj ich atraktivita pre občanov a podnikateľov. Príkladom existujúcich elektronických služieb, kde dôjde k ich rýchlejšiemu vybaveniu, sú služby obchodného registra ako napr. výpis z obchodného registra, služby centrálnej ohlasovne ako napr. získanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte, potvrdenie o ohlásení trvalého pobytu v zahraničí. Ďalšie elektronické služby budú postupne nasadzované.

Ministerstvo financií uvíta záujem aj ďalších bánk a organizácií, ktoré sa v zmysle zákona o eGovernmente môžu stať akreditovanými platcami.

Akreditovaným platcom je organizácia zapísaná v zozname akreditovaných platcov (banka, pobočka zahraničnej banky, platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,  vrátane mobilného operátora, právnická  osoba  zriadená zákonom na realizáciu rozpočtu orgánov verejnej moci, poštový podnik oprávnený poskytovať poštový platobný styk). Prostredníctvom akreditovaného platcu je možné vykonať úhradu bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poukazom poštového platobného styku alebo iným spôsobom, ktorý podporuje funkcionalita platobného modulu a poskytuje akreditovaný platca.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR