Späť Verzia pre tlač

Slovenská republika víta rozhodnutie Európskej komisie začať konanie pre porušenie zmlúv EÚ proti Slovenskej republike a ďalším 4 členským štátom EÚ ohľadne kontroverzných bilaterálnych investičných zmlúv uzatvorených medzi členskými štátmi EÚ

18. 06. 2015

Dnes Európska komisia (“Komisia”) oznámila, že začne konania proti 5 členským štátom EÚ, a to vrátane Slovenskej republiky, podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Európska komisia sa rozhodla iniciovať osobitné konania o porušení zmlúv EÚ, tzv. „infringement“, a to v súvislosti s bilaterálnymi investičnými dohodami (BITs) uzatvorenými medzi členskými štátmi EÚ (tzv. “intra EU BITs”), ktoré Komisia považuje za nesúladné so záväzkami členských štátov EÚ vyplývajúcimi z práva EÚ. Slovenská republika zdieľa s Komisiou rovnaký názor na rozpor intra EU BITs s právom EÚ. Nežiadúcim faktom je, že investori z niektorých členských štátov EÚ často využívajú kontroverzné intra EU BITs aj proti Slovenskej republike.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky víta toto rozhodnutie Komisie.

Intra EU BITs boli dlhú dobu a naďalej ostávajú kontroverznou témou. Boli a stále sú využívané investormi zo štátov EÚ proti členským štátom EÚ s cieľom začať konania pred medzinárodnými arbitrážnymi tribunálmi namiesto konaní  pred národnými súdmi členských štátov EÚ. Avšak, na rozdiel od súdov členských štátov EÚ, tieto medzinárodné arbitrážne tribunály nepôsobia v právnom systéme EÚ. Z tohto dôvodu medzinárodné arbitrážne tribunály ohrozujú a potenciálne narúšajú jednotnú aplikáciu práva EÚ, čo je jednou zo základných povinností členských štátov EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v tejto chvíli nebude bližšie komentovať toto rozhodnutie Európskej komisie. V prípade, že sa problém intra EU BITs nevyrieši v štádiu konania medzi Európskou komisiou a dotknutými členskými štátmi, bude táto vec predložená pred Súdny dvor EÚ. Aj keď bude potrebné si na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie značne počkať, takéto rozhodnutie s vysokou pravdepodobnosťou prinesie právnu istotu vo veci postavenia intra EU BITs. Právna istota je totiž kľúčová pre investorov a pre samotné členské štáty EÚ, vrátane Slovenskej republiky, ktorá je priaznivo naklonená zahraničným investíciám prichádzajúcim samozrejme aj z členských štátov EÚ. Slovenská republika sa pevne zaviazala dodržiavať zásady a najmä povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. 

Viac TU

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR