Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií obstará rozšírenie systému pre podporu riadenia verejných financií

22. 07. 2015

Ministerstvo financií  plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie zapojenia civilnej časti Ministerstva spravodlivosti  do ekonomického informačného systému Ministerstva financií (IS ESO). Ide o nadrezortný systém slúžiaci pre podporu kľúčových procesov riadenia verejných financií vo vzťahu k viacerým subjektom z oblasti štátnej správy a samosprávy.

Účelom zapojenia je zabezpečiť hospodárne a efektívne riešenie, ktorým sa zabezpečí auditovateľnosť a komplexnosť spracovávaných procesov, udržateľnosť ale aj odstránenie nepriaznivého stavu v rámci informačných  systémov používaných civilnou časťou MS SR. Zároveň tým bude rezortu spravodlivosti poskytnutý štandardizovaný integrovaný informačný systém, ktorý pokryje oblasti rozpočtovania, finančného účtovníctva, kontrolingu, rozpočtu, majetku, materiálového hospodárstva, personalistiky, miezd a výkazníctva. Zapojenie bude znamenať úpravy nastavení a funkcionalít na strane informačného systému IS ESO, ako aj jeho rozhraní formou horizontálneho rozšírenia tohto systému o nových klientov a okruhy. Po technickej stránke ide o zapojenie MS do centrálne spravovaného systému, ktorý zabezpečuje aj priamu technickú a technologickú väzbu na informačné systémy riadenia verejných financií.

Cieľom je zapojenie ekonomických agend civilnej časti rezortu spravodlivosti do procesne a metodicky unifikovaného prostredia. Zároveň bude rešpektované splnenie niektorých špecifických požiadaviek MS SR vo vzťahu k funkcionalitám aplikačného programového vybavenia IS ESO MF SR.

Tento krok zabezpečí hospodárne, štandardizované a efektívne riešenie pokrývajúce informatickú podporu ekonomických, majetkových a personálnych agend  civilnej časti MS SR v súlade s úspornými opatreniami, prijatými vládou Slovenskej republiky.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe odhadovaného rozsahu a hodnoty služieb, ktoré boli dodané v obdobných projektoch realizovaných v rámci MF SR. Zákazka bude realizovaná v období rokov 2015 až 2016 a jej predpokladaná celková hodnota je 2 375 436 eur. MF SR sa bude snažiť vyrokovať čo najnižšiu cenu.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií