Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie pre zabezpečenie podpory a rozvoja rozpočtového informačného systému

03. 08. 2015

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie so zámerom kontinuálne  zabezpečiť podporu, ako aj plošný, technologický a funkčný rozvoj Rozpočtového informačného systému – RIS. Plnenie zákazky bude spočívať v technickej podpore, modifikácii súčasného informačného systému, implementácii nových funkčností, skvalitnení a zefektívnení IT podpory rozpočtového procesu na Ministerstve financií SR, rozpočtových kapitolách ako aj organizáciách štátnej správy a samosprávy.

V rámci projektu rozšírenia funkčnosti Rozpočtového informačného systému sa budú realizovať najmä nasledovné projektové zámery: úpravy v integračných väzbách RIS na ostatné systémy riadenia financií, systém pre evidenciu a kontrolu výkazov samosprávy, zmeny rozpočtovej klasifikácie, integrácia RIS na výkazníctvo štátnej pokladnice, podpora tvorby a úprav rozpočtu na organizácii, funkčné rozšírenie Registra účtovných závierok, rozšírenie archívu údajov, funkčné rozšírenie RISSAM (rozpočtový informačný systém pre samosprávu).

Rozpočtový informačný systém od svojho vzniku v roku 1996 pokrýva podporu riadiacich procesov štátu, tvorí kľúčový pilier riadenia verejných financií, a to najmä vo vzťahu k rozpočtovému riadeniu a alokácii finančných zdrojov v rámci celej verejnej správy. Tento systém je úzko integrovaný so všetkými ostatnými systémami zabezpečujúcimi správu verejných financií prevádzkovanými Ministerstvom financií SR, ktorými sú IS ŠP – informačný systém Štátnej pokladnice, ITMS – IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond, ISUF – informačný systém účtovníctva fondov a ďalšími informačnými systémami verejnej správy.

Predpokladaná hodnota zákazky je 11 100 000 eur bez DPH  s dobou realizácie do 31.12.2017.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR