Späť Verzia pre tlač

MF SR vyhlási obstarávanie – Úprava komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR

03. 09. 2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na úpravu komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR, ktoré pozostáva z časti Submodulu integračného komponentu Národného projektu: Integrované obslužné miesta (ďalej aj „IS IOM“) a samotnej integrácie na tri vybrané služby poskytované orgánmi verejnej moci (povinnými osobami), ktoré budú následne sprístupnené prostredníctvom prevádzkarní IOM širokej verejnosti.

Predmetom obstarania bude Submodul integračný komponent, ktorý bude organicky a funkčne dopĺňať IS IOM ako jeden z jeho modulov a zároveň rozširovať funkcionalitu IS IOM pri využívaní jeho jednotlivých častí. Submodul integračný komponent bude zabezpečovať vysokú efektivitu poskytovania služieb IS IOM na pracoviskách Slovenskej pošty, a. s., ktorá je významným strategickým partnerom Ministerstva financií Slovenskej republiky v projekte IS IOM a umožní, po potrebnej úprave modulov IS IOM, komunikáciu s informačným systémom klientskych centier Slovenskej pošty, a. s.

IS IOM je budovaný v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente), ako aj pripravovanými legislatívnymi zmenami obsiahnutými v novele tohto zákona, ktorá je v súčasnosti predmetom rokovania Národnej rady SR. Keďže väčšina z realizovaných projektov povinných osôb bola spustená pred nadobudnutím účinnosti zákona o e-Governmente, funkčné špecifikácie týchto systémov záväzné pre dodávateľov nezohľadňujú požiadavky poskytovania elektronických služieb v súlade s týmto zákonom. Aby bola na pracoviskách Slovenskej pošty, a. s. zabezpečená kontinuita poskytovania služieb, je prioritou v systéme IOM sprístupniť tie služby, ktoré v súčasnosti poskytujú pracoviská Slovenskej pošty, a. s., a to služby získania výstupov z nasledovných registrov:

- získanie výpisu z listu vlastníctva (služba poskytovaná ÚGKK),
- získanie výpisu z Registra trestov (služba poskytovaná Generálnou prokuratúrou),
- získanie výpisu z Obchodného registra (služba poskytovaná Ministerstvom spravodlivosti SR).

Z uvedeného dôvodu je potrebné v IS IOM pripraviť integráciu na vyššie uvedené povinné osoby a služby, ktoré sa majú cez IS IOM sprístupniť, prostredníctvom prevádzkarní IOM, širokej verejnosti. I týmto spôsobom IS IOM zabezpečí a zefektívni poskytovanie elektronických služieb verejnej správy asistovaným spôsobom občanom a podnikateľskej verejnosti prostredníctvom siete prevádzkarni IS IOM, čím bude šetriť ich čas a peniaze. Predpokladaná hodnota zákazky, 2 518 200,00 € bez DPH, bola stanovená na základe hodnoty služieb, ktoré boli dodané v rámci obdobných projektov, pričom relevantná časť oprávnených výdavkov bude hradená z fondov EÚ.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa bude snažiť na rokovaniach dosiahnuť čo najnižšiu cenu, keďže rokovaním plánuje upraviť aktuálne zmluvné podmienky tak, aby boli v súlade s navrhovaným technickým riešením, čím predpokladá ušetrenie finančných prostriedkov, oproti aktuálnym zmluvným podmienkam v rámci náhrady pôvodne uvažovaného riešenia pre Slovenskú Poštu, a.s. za Submodul integračný komponent, vo výške desiatok tisíc eur.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR