Späť Verzia pre tlač

MF SR navrhuje zaviesť nové štandardy do štátneho IT sektora

10. 12. 2015

Zaviesť medzinárodné štandardy, metodiky a referenčné rámce, ktoré sú všeobecne akceptované a používané v informačných technológiách do štátneho IT je predmetom legislatívneho zámeru zákona o výkone správy v oblasti informačných technológii verejnej správy, ktorý Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. 

Ide o zásadnú systémovú zmenu, keďže nová právna úprava by mala nahradiť doteraz platný zákon o informačných systémoch verejnej správy z roku 2006. Tento bol  síce viackrát novelizovaný, avšak jeho základná štruktúra a východiská zostali nezmenené.

Cieľom tohto zámeru je definovať postupy na efektívnejšie riadenie a správu štátneho IT vo všetkých fázach životného cyklu informačného systému - od jeho plánovania, definovania cieľov, cez riadenie implementácie, až po prevádzku a servis vrátane monitorovania a hodnotenia dosiahnutých cieľov.  

Samotný návrh zákona Ministerstvo financií SR predpokladá vypracovať v priebehu roku 2016 v spolupráci s odbornou IT komunitou.