Späť Verzia pre tlač

Príprava administratívnych kapacít MF SR na výkon predsedníctva SR v Rade EÚ

05. 08. 2015

Ministerstvo financií SR od októbra 2014 zabezpečuje národný projekt s cieľom zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov ministerstva v súvislosti s prípravou na výkon predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (SK PRES).  Nakoľko experti rezortu budú počas SK PRES riadiť činnosť mnohých výborov a pracovných skupín Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN), projekt sa zameriava na zhodnotenie ich osobnostných profilov, ako aj na zabezpečenie ich individuálneho manažérskeho vzdelávania a na zvýšenie úrovne ich vedomostí, zručností a kompetencií prostredníctvom účasti na odborných vzdelávacích podujatiach na Slovensku a v zahraničí.

Projekt sa realizuje s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, a to ako multicieľový projekt v opatreniach 3.3 (kód ITMS 27130330036) a 4.1 (kód ITMS 27140130207) s celkovým rozpočtom 695 763,50 EUR. Národný projekt zabezpečuje Sekcia medzinárodných vzťahov Ministerstva financií SR, ktorá je koordinátorom prípravy na SK PRES v rezorte.

12