Späť Verzia pre tlač

Slovensko a IFC štartujú novú spoluprácu

23. 02. 2016

Ministerstvo financií SR a Medzinárodná finančná korporácia (IFC) podpísali koncom minulého roka dohodu o vytvorení zvereneckého fondu (trust fund), čím sa začína nová forma spolupráce oboch strán. Slovensko sa tak po Maďarsku stalo druhou krajinou V4, ktoré podobnú dohodu s IFC uzavrelo. SR bude môcť prostredníctvom IFC lepšie využiť svoje prostriedky vynakladané na rozvojovú pomoc.

Zverenecký fond predstavuje príspevok SR do IFC, z ktorého bude IFC financovať aktivity v rámci vybraných sektorov ekonomiky v cieľových krajinách. Fond sa na začiatku svojej činnosti sústredí najmä na podporu poradenských aktivít v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, čistých technológií, energetiky a efektívneho využívania zdrojov. Z geografického hľadiska sa fond spočiatku zameria na krajiny západného Balkánu, bývalého ZSSR a Ázie, pričom prioritnými krajinami budú Kirgizsko, Bielorusko, Gruzínsko, Mongolsko a Vietnam.

„Toto partnerstvo pomôže Slovensku využiť čo najefektívnejšie potenciál technických kapacít a škálu produktov IFC v cieľových oblastiach, “ vyhlásil riaditeľ sekcie Európy a strednej Ázie v IFC Tomasz Telma.

Slovensko do tohto fondu prispelo počiatočnou sumou 1 milión eur. Vytvorenie fondu nasledovalo po tom, ako sa v júli minulého roku konala Stredoeurópska konferencia o ekonomike rozvojovej spolupráce a rozvoji súkromného sektoru. Táto konferencia, ktorej sa zúčastnili vysokí predstavitelia krajín V4, ako aj Slovinska, Rakúska a Gruzínska, ukázala, ako efektívne dokážu krajiny strednej Európy budovať so skupinou Svetovej banky partnerstvá v rámci rozvojovej spolupráce.

„Podpísanie tejto dohody je signálom pripravenosti a záujmu našich nových donorských krajín uvedomiť si dôležitosť súkromného sektoru, ako aj jeho kľúčovú úlohu pri prekonávaní prekážok a podpore riešenia primárnych problémov rozvojových krajín,“ vyhlásila riaditeľka vzťahov skupiny Svetovej banky s rozvojovými partnermi Anita Bhatia. „Dúfame, že záujem o aktivity skupiny Svetovej banky v súkromnom sektore sa premietne aj do užšej spolupráce s inými partnermi v regióne, a to ako v prípade IFC tak aj Medzinárodného združenia pre rozvoj (IDA).“

V rámci vybraných sektorov IFC využije svoje odborné kapacity v rôznych oblastiach, akými sú najmä podpora spolupráce firiem pri výrobných procesoch, podpora udržateľných systémov výroby a dodávok tovarov, rozvoj a implementácia verejno-súkromných partnerstiev, podpora efektívneho riadenia firiem, rozvoj mechanizmov podpory pre malé a stredné podniky a farmárov, zavádzanie čistých technológií, podpora podnikateľského prostredia a uľahčovanie prístupu k financovaniu a infraštruktúrnym službám.

„Ako nová donorská krajina sa aktívne snažíme vyhľadávať perspektívne partnerstvá, ktoré nám pomôžu účelne využiť prostriedky, ktorými na rozvojovú pomoc prispievame,“ povedal štátny tajomník MF SR Ivan Lesay. „Dúfame, že vďaka odborným kapacitám a skúsenostiam IFC sa nám takto podarí poskytovať pomoc šitú na mieru potrebám súkromného sektoru v krajinách, ktoré podobne ako Slovensko v minulosti prešli od centrálne riadenej ekonomiky na ekonomiku trhovú.“

Skupinu Svetovej banky (World Bank Group) tvorí Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD), Medzinárodné združenie pre rozvoj (IDA), Medzinárodná finančná korporácia (IFC), Multilaterálna agentúra pre investičné záruky (MIGA) a Medzinárodné centrum regulácie investičných sporov (ICSID). IBRD a IDA podporujú projekty verejného sektoru prijímateľských krajín, kým IFC sa zameriava na podporu projektov súkromného sektoru.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR