Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií SR vyhlási obstarávanie na zabezpečenie služieb podpory v produktívnej prevádzke a rozvoja funkcionality Informačného systému účtovníctva fondov

23. 06. 2016

Ministerstvo financií SR spoločne s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb podpory v produktívnej prevádzke a rozvoja funkcionality Informačného systému účtovníctva fondov vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien právnych aktov a metodických postupov SR, EÚ a Výboru pre finančný mechanizmus EHP/MZV Nórskeho kráľovstva a dopracovania existujúcich procesov softwarového systému pre finančné a účtovné riadenie Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, finančného a účtovného riadenia prostriedkov EAGGF, finančného a účtovného riadenia prostriedkov EFF, finančného mechanizmu EHP a Nórskeho kráľovstva, Schengenského prechodného fondu, Prechodného fondu, Fondu Solidarity, finančnej obálky, vlastných zdrojov, predvstupových fondov a vnútornej politiky, finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), platieb/dotácií vyplácaných na základe vnútroštátnych predpisov financovaných zo štátneho rozpočtu.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe hodnoty služieb, ktorej cena vychádza z priemernej hodinovej sadzby za poskytovanie rozvoja systému ISUF a z predchádzajúcich skúseností s implementáciou a rozvojom systému ISUF. Predpokladaná hodnota zákazky preto bude 3 349 924,00  eur s DPH na obdobie rokov 2016 až 2018, pričom MF SR spoločne s PPA sa bude snažiť vyrokovať čo najnižšiu cenu.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR