Späť Verzia pre tlač

MF SR zabezpečí externalizáciu výkonu vládnych auditov

28. 07. 2016

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie s cieľom zabezpečiť externé kapacity na výkon vládnych auditov podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo financií SR podľa zákonných podmienok zodpovedá za výkon vládneho auditu prostriedkov zahraničnej pomoci a vlastných zdrojov SR a ako orgán auditu plní v programovom období 2007-2013 ako aj v programovom období 2014-2020 úlohy vyplývajúce z príslušnej legislatívy Európskej únie a SR. Splnenie si zákonných povinností je nevyhnutným predpokladom pre efektívne čerpanie fondov Európskej únie a ďalších prostriedkov zahraničnej pomoci.

Pre zabezpečenie úspešného ukončenia implementácie programového obdobia 2007-2013, ako aj na základe potreby plnenia nových povinností podľa legislatívy Európskej únie na programové obdobie 2014-2020, vyplýva pre orgán auditu na najbližšie obdobie nutnosť overovania veľkého objemu finančných prostriedkov poskytovaných SR zo zahraničia. Výkon vládnych auditov je spojený s vysokými požiadavkami na kvalitu, odbornosť a transparentnosť a vyžaduje zapojenie všetkých oprávnených personálnych kapacít v rámci rezortu Ministerstva financií SR. Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo financií SR a ani Úrad vládneho auditu, ako spolupracujúci orgán orgánu auditu, aktuálne nedisponujú dostatočným počtom interných personálnych kapacít potrebných na pokrytie všetkých audítorských činností vyplývajúcich z národnej ako aj európskej legislatívy, je potrebné časť výkonu vládnych auditov kapacitne zabezpečovať v spolupráci s externými kapacitami.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie 2 rámcových dohôd na obdobie štyroch rokov. Prvá rámcová dohoda bude prioritne cielená na zabezpečenie výkonu systémových auditov s finančným plnením v sume 1,7 mil. EUR bez DPH. Druhá rámcová dohoda bude prioritne zameraná na zabezpečenie výkonu auditov operácií s finančným plnením v sume 3,3 mil. EUR bez DPH. Na základe podmienok, uvedených v rámcových dohodách, budú úspešným uchádzačom zadávané objednávky, ktorými sa zabezpečí výkon takých vládnych auditov, ktoré nevie Ministerstvo financií SR pokryť vlastnými dostupnými kapacitami. Keďže pôjde o rámcové dohody, nemusí dôjsť k vyčerpaniu celej predpokladanej sumy. Externé audity na základe tohto verejného obstarávania bude potrebné začať realizovať v treťom štvrťroku 2016.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR