Späť Verzia pre tlač

Certifikačné orgány sa stretli v Bratislave

05. 10. 2016

V dňoch 3. – 4. októbra 2016 sa v rámci prebiehajúceho predsedníctva SR v Rade EÚ uskutočnilo v Bratislave dvojdňové stretnutie certifikačných orgánov pre európske štrukturálne a investičné fondy z 27 členských štátov EÚ. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie. Stretnutie bolo zorganizované Ministerstvom financií SR, ktoré plní úlohy certifikačného orgánu pre európske štrukturálne a investičné fondy už tretie programové obdobie.

Stretnutie otvorila štátna tajomníčka Ministerstva financií SR Dana Meager. Rokovanie bolo rozdelené do panelov podľa programových období, keďže certifikačné orgány plnia dôležitú úlohu v rámci procesov ukončovania programového obdobia 2007 - 2013, ako aj v pri rozbiehaní a nastavení pravidiel pre aktuálne programové obdobie 2014 - 2020. Predmetom rokovania boli viaceré otvorené otázky týkajúce sa implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Diskusia bola zameraná najmä na oblasti čerpania, zjednodušovania implementácie, ukončovania programového obdobia 2007 - 2013 a na prvé skúsenosti s novými procesmi pre programové obdobie 2014 - 2020. V tejto súvislosti bola dôležitá aj účasť zástupcov Európskej komisie, ktorých stanoviská boli užitočné pri zodpovedaných týchto otázok.

Slovenská republika v rámci programového obdobia 2007 - 2013 vyčerpala 97,2 % celkovej alokácie, čo predstavuje sumu cca 11,29 mld. EUR. V rámci programového obdobia 2014 - 2020 boli zo strany slovenského certifikačného organu v priebehu septembra zaslané prvé 3 žiadosti o platbu za 2 operačné programy (Operačný program Integrovaná infraštruktúra a Operačný program Ľudské zdroje) v celkovej výške 134 mil. EUR. Z tejto sumy už boli zo strany Európskej komisie preplatené 2 žiadosti o platbu v objeme 91,97 mil. EUR.

Cieľom stretnutia bola tiež vzájomná výmena skúseností týkajúca sa úloh certifikačných orgánov ako aj porovnanie rôznych implementačných modelov jednotlivých členských štátov EÚ. Hlavnou výzvou, ktorou spoločne čelia všetky certifikačné orgány je na jednej strane dohľad nad dodržiavaním pravidiel implementácie vyplývajúcich z európskych ako aj národných pravidiel a na strane druhej potreba zabezpečenia plynulého financovania projektov a jednoduchšej implementácie fondov ako celku.

Išlo o ôsme celkové stretnutie certifikačných orgánov vôbec o prvé stretnutie tohto druhu na Slovensku. Stretnutie svojím zameraním a obsahom prispelo k napredovaniu a efektívnejšiemu čerpaniu európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR