Späť Verzia pre tlač

Zavedenie eura

aktualizované dňa: 24. 09. 2010

Oficiálna internetová stránka o zavedení eura v SR: www.euromena.sk 

Aktuálne informácie o zavedení eura v SR nájdete aj na stránke splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura: http://www.euro.vlada.gov.sk/

Zavedenie eura vo všetkých sektoroch hospodárstva, predovšetkým však v hotovostnom peňažnom obehu, ako aj v bezhotovostnom platobnom styku prebehlo hladko, plynulo a bezproblémovo, čo v plnom rozsahu potvrdil aj priebeh duálneho hotovostného peňažného obehu v dňoch 1. – 16. januára 2009. Obchodná sféra aj bankový sektor zvládli toto náročné obdobie bez akýchkoľvek systémových porúch alebo závažných problémov, vrátane plnej funkčnosti systémov bezhotovostného platobného styku a hotovostného peňažného obehu v termínoch stanovených Národným plánom zavedenia eura v SR. K zvládnutiu procesu zavedenia eura bez výraznejších problémov prispela najmä úspešná spolupráca medzi NBS, MF SR, komerčnými bankami a ďalšími subjektami, ktoré sa podieľali na tomto procese. Verejná správa taktiež bez problémov a úspešne zvládla prechod na menu euro, vrátane konverzie informačných systémov.

Hladko prebiehalo aj sťahovanie korunovej hotovosti z hotovostného obehu do zásob bánk a Národnej banky Slovenska. Ku koncu februára 2009 bola z obehu stiahnutá do zásob NBS a zničená takmer celá korunová hotovosť, ktorá bola v obehu do polovice januára 2009. Možno teda konštatovať, že aj z hľadiska ukončenia platnosti slovenskej koruny proces zavedenia meny euro prebehol úplne v poriadku.

Neboli zaznamenané ani žiadne rozsiahlejšie prípady zneužívania zmeny meny na neodôvodnený rast cien tovarov a služieb. V súlade s Národným plánom zavedenia eura v SR boli úspešne splnené aj hlavné ciele celonárodnej informačnej kampane s dôrazom na informácie o výmene korunovej hotovosti.

Celkovo je prechod na menu euro možné hodnotiť ako úspešný, hladký a bezproblémový, čo okrem iného vo svojich správach skonštatovali aj Európska komisia a Európska centrálna banka.


Po schválení Národného plánu zavedenia eura v SR (6. júla 2005, uznesením vlády SR č. 525/2005) bol podpredsedom vlády a ministrom financií SR v júli 2005 zriadený Národný koordinačný výbor pre zavedenie eura, ktorého hlavnou úlohou bolo koordinovať a dohliadať na plnenie Národného plánu. NKV bol zastúpený vyvážene všetkými relevantnými zástupcami spoločnosti ako odbornej, tak aj verejnej. NKV bol najvyšším riadiacim a koordinačným orgánom pri príprave zavedenia eura na Slovensku. Koordinoval a dohliadal na plnenie Národného plánu zavedenia eura.

Na nižšej riadiacej úrovni bolo zriadených šesť pracovných výborov (ďalej len „PV“). Ich úlohou bolo vypracovávať podklady k jednotlivým otázkam prechodu slovenského hospodárstva na euro a odborne a technicky zabezpečovať realizáciu stanovených úloh.

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 25. marca 2009 zrušila uznesením č. 240/2009 k 30. aprílu 2009 Národný koordinačný výbor pre zavedenie eura, ktorý bol najvyšším riadiacim a koordinačným orgánom pri príprave zavedenia eura na Slovensku a ktorého hlavnou úlohou bolo koordinovať a dohliadať na plnenie Národného plánu zavedenia eura v SR. Vláda SR predmetným uznesením zrušila k 30. aprílu 2009 aj jednotlivé pracovné výbory pre zavedenie eura, ktorých úlohou bolo vypracovávať podklady k jednotlivým otázkam prechodu slovenského hospodárstva na euro a odborne a technicky zabezpečovať realizáciu stanovených úloh.

Na základe úlohy C.1 uznesenia vlády SR č. 861/2008 z 26. novembra 2008 bude Ministerstvo financií SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortmi predkladať na rokovanie vlády SR štvrťročne do 31. decembra 2009 Správu o zavedení eura a jeho dopadoch na slovenskú spoločnosť. Cieľom tejto správy je komplexné zhodnotenie zavedenia jednotnej meny euro ako širokospektrálneho procesu, ktorý sa dotýka všetkých subjektov slovenskej ekonomiky a spoločnosti.


 

 

 

 

 

 

Záznamy zo zasadnutí NKV:

NKVzapis_01december05.rtf

NKVzapis_26maj05.rtf

NKVzapis_07april06.rtf

NKVzapis_22Feb07.rtf

NKVzapis_24sept07.rtf


Dokumenty súvisiace so zavedením eura v SR v gescii MF SR:

Stratégia prijatia eura v Slovenskej republike (júl 2003)

Konkretizácia Stratégie prijatia eura v SR (september 2004)

Koncepcia vypracovania Národného plánu zavedenia eura v SR (január 2005)

Národný plán zavedenia eura v Slovenskej republike (júl 2005)

Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura (december 2005)

Správa o plnení Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike (marec 2006)

Správa o plnení Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike (august 2006)

Návrh na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura (august 2006)

Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura (január 2007)

Správa o plnení Národného plánu zavedenia eura v SR (február 2007)

Aktualizácia Národného plánu zavedenia eura v SR na roky 2007 - 2009 (marec 2007)

Správa o plnení Národného plánu zavedenia eura v SR (august 2007)

Správa o plnení Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike k 31. decembru 2007 (február 2008)

Aktualizácia Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike na roky 2008 - 2009 (apríl 2008)

Správa o postupe príprav na prijatie eura (jún 2008)

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR k 29. 06. 2008 (júl 2008)

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR k 29. 07. 2008 (august 2008)

Aktualizácia národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike na roky 2008 – 2009 (september 2008)

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR k 29. 08. 2008

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR k 29. 09. 2008

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR k 29. 10. 2008

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR k 29. 11. 2008

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR k 29. 12. 2008 

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR k 31.01.2009


Iné dôležité dokumenty:


ECB: Konvergenčná správa, december 2006
Komisia: Konvergenčná správa, december 2006 (EN)

 


Viac informácií o eure na oficiálnej stránke Európskej únie: http://ec.europa.eu/euro/index_en.html