Späť Verzia pre tlač

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z nehnuteľností platné od 1.1.2005

aktualizované dňa: 28. 04. 2005

Referenti: Ing. Iveta Ištoková, tel. 02/59583415
Ing. Libuša Klimešová, tel. 02/59583414

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre fyzickú osobu je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre právnickú osobu je uvedený v prílohe č. 2.

§ 2

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností podľa tohto opatrenia sa prvýkrát použijú pri podávaní daňových priznaní k dani z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2005.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 20842/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností (oznámenie č. 597/2001 Z. z.) v znení opatrenia z 2. decembra 2003 č. 23793/2003-72 (oznámenie č. 543/2003 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Mikloš v.r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

Príloha: