Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Opatrenie MF SR z 18. augusta 2010 č. MF-021218-2010-421, ktorým sa mení a dopľňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF-010175-2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia

                                                                                    Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

                                                                                                                                         Číslo: MF/021218/2010-421

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z  28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.) a opatrenia z 20.mája 2010 č.MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1.  V prílohe druhej časti písmene A. sa za kód 15 vkladá nový kód 18, ktorý znie:

 „18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“.

 2.  V prílohe druhej časti písmene A. kód 27 znie:

„ 27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky “.

Čl. II 

  Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

                                                                                                                                       Ivan Mikloš

                                                                                                                     podpredseda vlády a minister financií,v.r.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Verejné financie
  4. Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov z oblasti rozpočtového procesu
  5. Rozpočtová klasifikácia
  6. Archív
  7. Opatrenie MF SR z 18. augusta 2010 č. MF-021218-2010-421, ktorým sa mení a dopľňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF-010175-2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.