Boj s daňovými únikmi začína novelou zákona o DPH

Aktualizované dňa: 01.10.2012 06:00

Prvá časť opatrení z Akčného plánu boja proti daňovým únikom začala platiť 1. októbra 2012, keď vstúpila do účinnosti novela zákona o DPH. Prináša viacero opatrení zameraných  na boj proti daňovým podvodom. Cieľom prijatých opatrení je plátanie dier, cez ktoré štátu unikajú nemalé zdroje. Zároveň tým chce Ministerstvo financií SR prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia pre legálne podnikajúce subjekty. Ide pritom o prvú z troch etáp vymedzených v Akčnom pláne boja proti daňovým podvodom, ktorý obsahuje viac ako 50 konkrétnych opatrení.

Novela zákona o DPH obsahuje zásadné legislatívne opatrenia v týchto kľúčových oblastiach:

·  úprava inštitútu ručenia za zaplatenie dane na výstupe s cieľom eliminovať obchody, ktorých jediným cieľom je zneužitie práva a dosiahnutie vyplatenia neoprávneného nadmerného odpočtu, pričom častokrát  ide o obchodovanie so službami, pri ktorých sa skutočnosť, či ide o fiktívny obchod s cieľom získať daňovú výhodu zneužitím práva, ťažko zisťuje,

·  sprísnenie podmienok pre registráciu za platiteľa dane pre rizikové subjekty, ktoré v súčasnosti alebo v minulosti vlastnili alebo riadili spoločnosti, ktoré majú alebo mali nedoplatky na dani z pridanej hodnoty voči daňovému úradu, a rozšírenie právomoci daňového úradu zrušiť registráciu za platiteľa dane v odôvodnených prípadoch s cieľom vylúčiť z registra platiteľov dane a zo systému dane z pridanej hodnoty osoby, ktoré sú rizikové a zneužívajú systém na neoprávnené čerpanie nadmerných odpočtov, teda nie riadne podnikajúce subjekty,

·  pri rizikových subjektoch sa bude môcť pri registrácii pre DPH vyžadovať „zábezpeka“ na daň, ktorá je akousi formou poistenia voči nezaplateniu dane. Ide o bežnú prax v iných členských krajinách EÚ. Zamestnanci daňových úradov pritom nebudú mať žiadnu možnosť subjektívne zasahovať do výpočtu výšky zábezpeky, ktoré bude prebiehať automatizovane určením rizikovosti žiadateľa,

·  rozšírenie prenosu povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia ako inštitútu garantujúceho elimináciu daňových únikov, a to najmä pri nútenom predaji nehnuteľností (exekučné konanie a konkurzné konanie) a pri predaji tovaru v rámci výkonu záložného práva a výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva, keď najčastejšie dochádza k nevymožiteľnosti dane na výstupe na strane predávajúceho, pričom kupujúci uplatňuje svoje legitímne právo na odpočítanie vstupnej dane.

Ďalej návrh novely zákona o DPH obsahuje tieto významné opatrenia:

·  zavedenie povinnosti viesť a elektronicky doručovať daňovému úradu evidenciu o nákupe ojazdených motorových vozidiel z iných členských štátov EÚ, a to z dôvodu, že pri následnom predaji týchto vozidiel v tuzemsku dochádza k daňovým podvodom a únikom zámerným uplatnením nesprávneho daňového režimu,

·  zníženie limitu, do ktorého sa doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou pri platbe v hotovosti považuje za plnohodnotnú faktúru na účely uplatnenia odpočítania dane.


Presný finančný vplyv opatrení momentálne nie je možné kvantifikovať. Miera  ich pozitívneho vplyvu na štátny rozpočet je podmienená aj implementáciou ďalších opatrení operatívneho charakteru v rámci činnosti finančnej správy a ostatných zložiek výkonu. Vo všeobecnosti je však možné zvýšením miery efektivity výberu DPH na priemernú úroveň EÚ zvýšiť výnos tejto dane približne o 1,6 % HDP, čo predstavuje 1,1 mld. €. Vzhľadom na charakter a stupeň rozpracovanosti interných opatrení operatívneho charakteru ako aj  úprimnú snahu operatívnych zložiek výkonu účinne bojovať proti podvodom očakávame, že  prvé pozitívne efekty  sa dostavia už v priebehu budúceho roku.