Deficit štátneho rozpočtu klesá z mesiaca na mesiac

Aktualizované dňa: 04.11.2013 06:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra schodok vo výške 1 971,5 mil. eur.  Deficit sa podarilo znížiť tak oproti minulému mesiacu ako aj minulému roku. Za desať mesiacov tohto roka je schodok nižší o viac ako 494 mil. eur, o viac ako 20 percent. Plnenie rozpočtu je na úrovni 64 percent, čo znamená, že sa vyvíja lepšie ako bolo naplánované.
 
Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie o 770,0 mil. eur, teda o 6,4 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 275,5 mil. eur, o 2,9 %.
 
Za poklesom výdavkov štátneho rozpočtu stojí najmä pokles výdavkov na bežné transfery, ktoré sa medziročne znížili o 627,0 mil. eur. V rámci tejto položky došlo k medziročnému poklesu výdavkov na obsluhu štátneho dlhu o 135,2 mil. eur. Kapitálové výdavky sú nižšie o  151,9 mi. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ taktiež došlo k medziročnému poklesu ich čerpania, a to pri EÚ fondoch o 57,4 mil. eur (-4,7 %), s čím súvisí aj pokles potreby zdrojov spolufinancovania o 34,9 mil. eur (-13,7 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka kleslo o 14,5 mil. eur.
 
Výber daní sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o 6,2 percenta, v absolútnom vyjadrení nárast daňových príjmov predstavoval viac ako 436 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z pridanej hodnoty (+216 mil. eur), u dane z príjmov právnických osôb (+226,7 mil. eur), u dane z príjmov vyberanej zrážkou (+11 mil. eur) a u spotrebných daní (+11,0 mil. eur). Naopak negatívny vývoj bol zaznamenaný u dane z príjmov fyzických osôb (-7,4 mil. eur), u dane z emisných kvót (-18,7mil. eur) a u dane z medzinárodného obchodu a transakcií (-2,8 mil. eur).
 
Príjmy z rozpočtu EÚ zaznamenali medziročný pokles o 552,0 mil. eur (-36,5 %). Tento výpadok bol čiastočne kompenzovaný medziročným nárastom ostatných príjmov štátneho rozpočtu o 129,1 mil. eur (+23,9 %).
 
V rámci medziročného porovnania došlo aj k poklesu príjmov z dividend (-288,8 mil. eur), čo však neznamená nebezpečenstvo nenaplnenia týchto príjmov v priebehu roka. Vzhľadom na bežnú prax minulých rokov je časovo primeraným obdobím (vzhľadom na obdobie uskutočnenia valných zhromaždení v jednotlivých spoločnostiach) na výplatu dividend zo spoločností s majetkovou účasťou štátu, resp. FNM SR II. polrok. Príloha: Bilancia štátneho rozpočtu 


Tlačový odbor
Ministerstvo financií Slovenskej republiky