MF SR zmluvne zabezpečí výkon vládnych auditov

Aktualizované dňa: 19.09.2013 06:00

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie s cieľom zabezpečiť externé kapacity na výkon vládnych auditov.

Ministerstvo financií SR podľa zákonných podmienok zodpovedá za výkon vládneho auditu prostriedkov zo zahraničia a aj vlastných zdrojov SR. Zároveň plní úlohy orgánu auditu v programovom období 2007 - 2013 vyplývajúce z príslušnej legislatívy Európskej únie a SR, pričom úlohy orgánu auditu bude zabezpečovať aj v programovom období 2014 - 2020. Splnenie si povinností vyplývajúcich pre SR z príslušnej legislatívy je nevyhnutným predpokladom na úspešné čerpanie fondov EÚ a ďalších prostriedkov zahraničnej pomoci.

Výkon vládnych auditov verejných prostriedkov je spojený s vysokými požiadavkami na kvalitu, odbornosť a transparentnosť a vyžaduje zapojenie všetkých dostupných kapacít, vrátane personálnych kapacít spolupracujúcich orgánov.

Vzhľadom na potrebu overovania veľkého objemu finančných prostriedkov a skutočnosť, že Ministerstvo financií SR a ani jeho spolupracujúce orgány aktuálne nedisponujú dostatočným počtom personálnych kapacít potrebných na pokrytie všetkých audítorských činností vyplývajúcich z národnej ako aj európskej legislatívy, je potrebné časť výkonu vládnych auditov kapacitne zabezpečovať v spolupráci s externými audítorskými spoločnosťami.

Na dosiahnutie čo najvyššej transparentnosti a efektívnosti bude v rámci verejnej súťaže použitá elektronická aukcia. S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie cenové podmienky, bude uzatvorená Rámcová dohoda s predpokladanou hodnotou 4 mil. eur na obdobie štyroch rokov.

Keďže pôjde o rámcovú dohodu, nemusí dôjsť k vyčerpaniu celej predpokladanej sumy. Na základe podmienok uvedených v Rámcovej dohode budú úspešnému uchádzačovi zadávané objednávky, ktorými sa zabezpečí výkon takých vládnych auditov, ktoré nevie MF SR pokryť vlastnými dostupnými kapacitami. Externé audity z tohto verejného obstarávania bude potrebné začať realizovať v prvom štvrťroku 2014.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR