Štátny rozpočet v januári s prebytkom 134 mil. eur

Aktualizované dňa: 01.02.2019 10:45

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli nižšie o 26,9 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o -2,5 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne taktiež nižšie o 14,4 mil. eur (-1,5 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu januára 2019 prebytok vo výške 134,4 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zníženie prebytku štátneho rozpočtu o 12,5 mil. eur (-8,5 %).

Medziročný pokles daňových príjmov predstavoval 33,8 mil. eur (-3,2 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani vyberanej zrážkou vo výške 2,5 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 1,8 mil. eur. Naopak negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 6,5 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 14,9 mil. eur a pri dani z pridanej hodnoty vo výške 7,3 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ kde došlo k medziročnému nárastu o 3,9 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 3 mil. eur (+6,2 %). Kapitálové príjmy sú medziročne vyššie o 0,5 mil. eur a príjmy z prenájmu majetku o 0,2 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 15 mil. eur (+8,8 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 22,9 mil. eur, s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania o 4,9 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 37,2 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2018
Skutočnosť
k
31.01.2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
31.01.2019
% plnenia ŠR
v roku 2018
% plnenia ŠR v roku 2019 Index
2019 / 2018
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 1 096 089 15 497 654 1 069 153 7,1% 6,9% 97,5%
Daňové príjmy 11 966 204 1 044 043 12 464 557 1 010 244 8,7% 8,1% 96,8%
EÚ príjmy 2 169 725 4 243 1 665 041 8 145 0,2% 0,5% 192,0%
Dividendy 438 905 0 438 211 0 0,0% 0,0% ––
      z toho:  štátny rozpočet 438 895 0 438 201 0 0,0% 0,0% ––
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 806 179 47 803 929 845 50 764 5,9% 5,5% 106,2%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 949 220 17 538 901 934 739 5,7% 5,3% 98,5%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 170 019 1 178 597 184 988 15,0% 15,7% 108,8%
EÚ výdavky 2 081 909 34 454 1 665 041 11 537 1,7% 0,7% 33,5%
Spolufinancovanie 316 601 6 755 234 149 1 807 2,1% 0,8% 26,8%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 27 146 839 668 64 304 3,7% 7,7% 236,9%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 42 565 0 0 40,0% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 668 281 13 621 446 672 103 5,5% 4,9% 100,6%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 146 869 -2 041 247 134 414 -12,4% -6,6% 91,5%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR