Štátny rozpočet vo februári so schodkom 605 mil. eur

Aktualizované dňa: 01.03.2019 12:09

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli nižšie o 62,1 mil. eur eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 3,2 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 202,1 mil. eur (+8,8 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu februára 2019 schodok vo výške 605,9 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 264,2 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 4,8 mil. eur (+0,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 23,5 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 3,4 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,5 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 1,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 7,3 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 14,8 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 4,1 mil. eur (+4,2 %). Ide najmä o medziročný nárast v rámci iných nedaňových príjmov o 4,6 mil. eur a príjmov z prenájmu o 0,4 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 7,9 mil. eur (+2,3 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 22,5 mil. eur (-15 %), s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania o 3 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2018
Skutočnosť
k
28.02.2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
28.02.2019
% plnenia ŠR
v roku 2018
% plnenia ŠR v roku 2019 Index
2019 / 2018

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 1 961 521 15 497 654 1 899 470 12,8% 12,3% 96,8%
Daňové príjmy 11 966 204 1 765 023 12 464 557 1 769 822 14,8% 14,2% 100,3%
EÚ príjmy 2 169 725 97 645 1 665 041 26 635 4,5% 1,6% 27,3%
Dividendy 438 905 0 438 211 0 0,0% 0,0% ––
      z toho:  štátny rozpočet 438 895 0 438 201 0 0,0% 0,0% ––
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 806 179 98 853 929 845 103 013 12,3% 11,1% 104,2%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 2 303 237 17 538 901 2 505 384 13,9% 14,3% 108,8%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 338 528 1 178 597 346 482 29,8% 29,4% 102,3%
EÚ výdavky 2 081 909 150 599 1 665 041 128 071 7,2% 7,7% 85,0%
Spolufinancovanie 316 601 21 766 234 149 18 780 6,9% 8,0% 86,3%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 127 142 839 668 237 945 17,4% 28,3% 187,1%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 42 565 0 0 40,0% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 1 622 637 13 621 446 1 774 106 13,3% 13,0% 109,3%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 -341 716 -2 041 247 -605 914 28,9% 29,7% 177,3%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR