Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne znížili

Aktualizované dňa: 02.04.2013 06:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu marca schodok vo výške 952,7 mil. eur, čo znamená medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 202,8 mil. eur, resp. o 17,6 %.

Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie o 294,2 mil. eur (-8,1 %) a zároveň bol zaznamenaný medziročný rast daňových príjmov o 1,9 %, v absolútnej hodnote o 37,5 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 37,5 mil. eur (+1,9 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z príjmov právnických osôb (+75,4 mil. eur) a u dane z príjmov vyberaných zrážkou (+14,1 mil. eur). Naopak negatívny vývoj bol zaznamenaný u dane z príjmov fyzických osôb (-12,4 mil. eur), u dane z pridanej hodnoty (-12,2 mil. eur) a u spotrebných daní (-16,7 mil. eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 91,4 mil. eur (-3,7 %).

Príjmy z rozpočtu EÚ zaznamenali medziročný pokles o 118,9 mil. eur (-31,1 %) a ostatné príjmy štátneho rozpočtu klesli o 9,9 mil. eur (-6,5 %).

Za poklesom výdavkov štátneho rozpočtu stojí najmä pokles výdavkov na transfer Sociálnej poisťovni, ktoré sa medziročne znížili o 264,6 mil. eur (-59,5 %). Obdobne došlo aj k medziročnému poklesu výdavkov na obsluhu štátneho dlhu o 23,4 mil. eur (-5,2 %). V ostatných kategóriách výdavkov taktiež došlo k medziročnému poklesu ich čerpania, a to pri EÚ výdavkoch o 34,5 mil. eur (-12,8 %), s čím súvisí aj pokles potreby zdrojov spolufinancovania o 1,4 mil. eur (-2,9 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížilo o 4,7 mil. eur (-0,2 %). Platba do rozpočtu EÚ bola jedinou kategóriou výdavkov, ktorá zaznamenala medziročný nárast, a to o 34,4 mil. eur (+13,3 %), a to hlavne z dôvodu úhrady záväzku za rok 2012 vo výške 19,6 mil. eur.

(v tis. eur) Skutočnosť

2012
Skutočnosť
k
31.03.2012
Schválený
rozpočet
2013
Skutočnosť
k
31.03.2013
% plnenia ŠR
v roku 2012
% plnenia ŠR v roku 2013
Index
2013/2012
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 11 830 036 2 467 869 13 916 196 2 376 497 20,9% 17,1% 96,3%
Daňové príjmy 8 463 625 1 932 993 8 912 036 1 970 458 22,8% 22,1% 101,9%
EÚ príjmy 2 127 345 382 433 3 563 657 263 501 18,0% 7,4% 68,9%
Dividendy 589 508 0 530 306 0 –– –– ––
      z toho:  štátny rozpočet 83 644 0 89 135 0 –– –– ––
                   FNM SR 505 864 0 441 171 0 –– –– ––
Ostatné príjmy 649 558 152 443 910 197 142 538 23,5% 15,7% 93,5%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 640 711 3 623 330 17 001 505 3 329 181 23,2% 19,6% 91,9%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 248 537 450 728 1 326 366 427 341 36,1% 32,2% 94,8%
EÚ výdavky 2 016 048 269 547 3 563 657 235 085 13,4% 6,6% 87,2%
Spolufinancovanie 416 106 47 400 639 007 46 049 11,4% 7,2% 97,1%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 620 761 257 543 729 369 291 912 41,5% 40,0% 113,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  1 408 333 445 000 721 565 180 391 31,6% 25,0% 40,5%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 9 930 926 2 153 112 10 021 541 2 148 403 21,7% 21,4% 99,8%
Schodok štátneho rozpočtu -3 810 675 -1 155 461 -3 085 309 -952 684 30,3% 30,9% 82,5%