Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Rozpočet Európskej únie

Do rozpočtu Európskej únie prispievajú všetky členské štáty, a teda všetci jej občania. Rozpočet umožňuje EÚ spĺňať požiadavky verejnosti a realizáciu jej politík prostredníctvom financovania činností v rôznych sférach, ako napr. poľnohospodárska politika, regionálna politika, výskum, životné prostredie, vzdelávanie a odborná príprava, vnútorná a vonkajšia politika EÚ. Rozpočet EÚ schvaľuje Rada EÚ a Európsky parlament a spravuje ho Európska komisia.

Nakladanie s prostriedkami rozpočtu EÚ sa riadi pravidlami stanovenými vo Finančnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 966/2012 a podlieha kontrole členských štátov, kontrole EÚ predovšetkým prostredníctvom Európskeho dvora audítorov.

Rozpočet EÚ je nástroj, ktorý na každý rok stanovuje príjmy a výdavky považované za potrebné na plnenie cieľov EÚ. Rozpočet EÚ je založený na princípoch jednotnosti, univerzálnosti, spoľahlivého finančného riadenia a transparentnosti. Finančné prostriedky zahrnuté do rozpočtu EÚ sú schválené na jeden finančný rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra daného roku. Rozpočet EÚ musí byť vyrovnaný, a teda nevytvára deficit.

Podrobnejšie informácie o rozpočte EÚ

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Medzinárodné vzťahy
  3. Európske záležitosti
  4. Rozpočet Európskej únie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.