Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 3/2015 - U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu

aktualizované dňa: 19. 11. 2015

Sekcia európskych fondov MF SR vydáva toto usmernenie na účely zabezpečenia správnych a jednoznačných administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie spätných tokov (vysporiadanie finančných vzťahov) pri implementácii a realizácii prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v nadväznosti na novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 1.1.2015.

Usmernenie nahrádza v plnom rozsahu prílohu č. 16a_b k Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a k Systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013.

Aktualizácia usmernenia č. 3/2015 - U, verzia 2.0:

Predmetná aktualizácia usmernenia upravuje v prílohe E použitie kódu zdroja 111 pre vysporiadanie finančnej opravy z výdavkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Usmernenie č. 3/2015 - U, verzia 2.0 nadobúda účinnosť 20.11.2015.

Príloha: