Späť Verzia pre tlač

Výdavky štátneho rozpočtu klesajú

02. 05. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/bankovky.jpg

Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie o 117,3 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o -2,5 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy nižšie o 106,3 mil. eur (-2,6 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu apríla 2017 schodok vo výške 635,1 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 11 mil. eur (-1,7 %).

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 249,5 mil. eur (+7,7 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 297,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 29 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 5,5 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1,5 mil. eur. Pri dani z príjmov právnických osôb došlo k medziročnému poklesu vo výške 89,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 3,2 mil. eur (-0,5 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 157,7 mil. eur (-39,3 %), s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania o 21,6 mil. eur (-34,6 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 12,2 mil. eur (-5,5 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu sa medziročne znížilo o 89,6 mil. eur (-2,6 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2016
Skutočnosť
k
30.04.2016
Schválený
rozpočet
2017
Skutočnosť
k
30.04.2017
% plnenia ŠR
v roku 2016
% plnenia ŠR v roku 2017
Index
2017 / 2016
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 275 917 4 026 440 15 390 147 3 920 118 28,2% 25,5% 97,4%
Daňové príjmy 11 068 314 3 234 223 11 530 095 3 483 753 29,2% 30,2% 107,7%
EÚ príjmy 1 939 785 535 683 2 655 927 199 056 27,6% 7,5% 37,2%
Dividendy 477 486 9 221 435 194 0 1,9% 0,0% 0,0%
  z toho:  štátny rozpočet 477 439 9 221 435 177 0 1,9% 0,0% 0,0%
  FNM SR 47 0 17 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 790 332 247 313 768 931 237 309 31,3% 30,9% 96,0%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 256 172 4 672 537 17 383 366 4 555 242 30,6% 26,2% 97,5%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 174 997 596 949 1 310 049 593 700 50,8% 45,3% 99,5%
EÚ výdavky 1 753 284 401 110 2 655 927 243 413 22,9% 9,2% 60,7%
Spolufinancovanie 269 968 62 458 528 037 40 863 23,1% 7,7% 65,4%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 796 222 686 673 044 210 477 35,1% 31,3% 94,5%
Transfer Sociálnej poisťovni  365 324 0 501 059 167 020 0,0% 33,3% 100,0%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 057 803 3 389 334 11 715 250 3 299 769 30,7% 28,2% 97,4%
Schodok štátneho rozpočtu -980 255 -646 097 -1 993 219 -635 124 65,9% 31,9% 98,3%


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR