Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet vo februári so schodkom 341 mil. eur

01. 03. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/bankovka new 3.jpg

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 162,9 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 9,1 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 96,9 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu februára 2018 schodok vo výške 341,7 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 66 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 99,3 mil. eur (+6 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 109 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 18,8 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 6,3 mil. eur a  pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1,4 mil. eur. Naopak negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 61,1 mil. eur.  V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 2,5 mil. eur. Kapitálové príjmy sú medziročne vyššie o 0,7 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 17,7 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 59,7 mil. eur, s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 5,8 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 11,3 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2017
Skutočnosť
k
28.02.2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
28.02.2018
% plnenia ŠR
v roku 2017
% plnenia ŠR v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 1 798 576 13 982 810 1 961 521 12,8% 14,0% 109,1%
Daňové príjmy 11 152 446 1 665 712 11 361 518 1 765 023 14,9% 15,5% 106,0%
EÚ príjmy 1 422 488 36 506 1 378 419 97 645 2,6% 7,1% 267,5%
Dividendy 599 085 0 430 509 0 0,0% 0,0% ––
  z toho:  štátny rozpočet 599 068 0 430 499 0 0,0% 0,0% ––
  MH Manažment, a. s. 17 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 840 110 96 358 812 364 98 853 11,5% 12,2% 102,6%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 2 206 270 15 955 715 2 303 237 14,5% 14,4% 104,4%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 320 808 1 151 189 338 528 27,5% 29,4% 105,5%
EÚ výdavky 1 432 124 90 870 1 378 419 150 599 6,3% 10,9% 165,7%
Spolufinancovanie 227 034 15 409 220 617 21 232 6,8% 9,6% 137,8%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 115 810 768 122 127 142 18,3% 16,6% 109,8%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 83 510 255 392 42 565 20,1% 16,7% 51,0%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 359 037 1 579 863 12 181 976 1 623 171 13,9% 13,3% 102,7%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -407 694 -1 972 905 -341 716 33,4% 17,3% 83,8%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR