Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet v júni so schodkom 573 mil. eur

02. 07. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/Bankovky/bankovky01.jpg

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 496,8 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 8,2 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 251,8 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu júna 2018 schodok vo výške 573,9 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 245 mil. eur (-29,9 %).

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 341,6 mil. eur (+6,4 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 212,7 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 78,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 29,9 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 17,7 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 3,6 mil. eur. Daň z príjmov fyzických zaznamenala medziročný pokles o 0,5 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 112,2 mil. eur (+29,2 %). Príjmy štátneho rozpočtu z dividend boli medziročne vyššie o 54,8 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 11,8 mil. eur. Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmoch vo výške 25,1 mil. eur a pri kapitálových príjmoch vo výške 5 mil. eur.
 
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 88,3 mil. eur (-11,2 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 154 mil. eur s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 32,5 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 3,1 mil. eur.

 

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2017
Skutočnosť
k
30.06.2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
30.06.2018
% plnenia ŠR
v roku 2017
% plnenia ŠR v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 6 085 541 13 982 810 6 582 395 43,4% 47,1% 108,2%
Daňové príjmy 11 152 446 5 302 402 11 361 518 5 643 976 47,5% 49,7% 106,4%
EÚ príjmy 1 422 488 384 429 1 378 419 496 694 27,0% 36,0% 129,2%
Dividendy 599 085 30 346 430 509 85 122 5,1% 19,8% 280,5%
  z toho:  štátny rozpočet 599 068 30 346 430 499 85 122 5,1% 19,8% 280,5%
  MH Manažment, a. s. 17 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 840 110 368 364 812 364 356 603 43,8% 43,9% 96,8%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 6 904 461 15 955 715 7 156 304 45,3% 44,9% 103,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 790 079 1 151 189 701 782 67,7% 61,0% 88,8%
EÚ výdavky 1 432 124 402 716 1 378 419 556 718 28,1% 40,4% 138,2%
Spolufinancovanie 227 034 52 090 220 617 84 557 22,9% 38,3% 162,3%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 348 830 768 122 351 989 55,0% 45,8% 100,9%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 250 530 255 392 106 413 60,3% 41,7% 42,5%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 359 037 5 060 216 12 181 976 5 354 845 44,5% 44,0% 105,8%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -818 920 -1 972 905 -573 909 67,1% 29,1% 70,1%

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR