Späť Verzia pre tlač

Poisťovníctvo

aktualizované dňa: 17. 06. 2013

Platná legislatíva

Zákony

1.     Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

2.     Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.     Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4.     Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Vykonávacie predpisy k zákonom upravujúcim oblasť poisťovníctva

1.     Opatrenia Národnej banky Slovenska k zákonu č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.     Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 569/2004 Z. z.

3.     Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 569/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.     Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

5.     Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25918/2011-74, č. MF/25919/2011-74 (účtovnícke opatrenia súvisiace s poistením)

https://lt.justice.gov.sk/Public/AllFinalMaterialsList.aspx?instEID=-1&lCategories=1048574&langEID=1,

https://lt.justice.gov.sk/Public/AllFinalMaterialsList.aspx?instEID=-1&lCategories=1048574&langEID=1

 

Číslo legislatívneho predpisu má väzbu na link " http://jaspi.justice.gov.sk"